Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM)
Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) Spausdinti El. paštas

 

Šis leidinys yra skirtas transporto nuomos paslaugų teikėjams, taip pat šių paslaugų pirkėjams, įsigyjantiems transporto nuomos paslaugas iš asmenų, įsikūrusių už Lietuvos ribų.

Tačiau šiame leidinyje neaiškinamas finansinės nuomos (lizingo) atveju teikiamų transporto priemonių nuomos paslaugų apmokestinimas.

Leidinio data: 2011-09-06. Leidinį galite rasti VMI puslapyje.

 

1. Kokios rūšies transporto nuomos paslaugoms taikomos šios taisyklės?

2. Kokios transporto nuomos paslaugos yra PVM objektas Lietuvoje?

3. Kokiais atvejais transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje?

3.1 Kokiais atvejais trumpalaikės transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje?

3.2. Kokiais atvejais ilgalaikės transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje?

4. Ar Lietuvoje įsikūrusiam nuomos paslaugų teikėjui reikia turėti įrodymus, kur jo išnuomotas transportas naudojamas?

5. Kokiais transporto nuomos paslaugų teikimo atvejais taikomas standartinis PVM tarifas?

6. Kokiais transporto nuomos paslaugų teikimo atvejais taikomas 0 proc. PVM tarifas?

7. Kokie papildomi reikalavimai išrašomoms transporto nuomos paslaugų PVM sąskaitoms faktūroms?

8. Ar kitoje valstybėje narėje bei už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens už atlygį teikiamos transporto nuomos paslaugos gali būti PVM objektas Lietuvoje?

9. Kada transporto nuomos paslaugų pirkėjas, įsikūręs Lietuvoje, privalo apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM?

10. Kada nustatytas iš užsienio asmens įsigytos transporto nuomos paslaugos apmokestinimo momentas?

11. Kaip PVM deklaracijoje reikia nurodyti transporto nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę, pirkimo ir/ar pardavimo PVM?

12. Kokie yra lengvojo automobilio nuomos paslaugų PVM atskaitos apribojimai?

13. Ką dar reikia žinoti PVM mokėtojui, įsigytų transporto nuomos paslaugų pardavimo PVM traukiančiam į PVM atskaitą?

14. Ar asmenys, ne PVM mokėtojai, vykdantys ekonominę veiklą, iš užsienio asmenų įsigyjantys bei kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims teikiantys transporto nuomos paslaugas, turi registruotis PVM mokėtojais ?  3

15. Ar nuomininkas, PVM mokėtojas, iš kitos valstybės narės  PVM mokėtojų įsigyjantis transporto nuomos paslaugas, gali pasirinkti mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį?

16. Kaip savo PVM prievoles turi deklaruoti apmokestinamieji asmenys, ne PVM mokėtojai, kuriems atsiranda prievolė įsigytas ar suteiktas transporto nuomos paslaugas apmokestinti PVM?

17. Koks PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos pateikimo ir joje apskaičiuoto transporto nuomos paslaugų pardavimo PVM sumokėjimo terminas?

18. Ką reikia žinoti asmeniui, teikiančiam kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui transporto nuomos paslaugas, kurių teikimo vieta - kita valstybė narė?

 

1. Kokios rūšies transporto nuomos paslaugoms taikomos šios taisyklės?

Šioje brošiūroje išdėstytos PVM taisyklės taikomos motorinių ir nemotorinių transporto priemonių, taip pat kitos įrangos ir įtaisų, skirtų žmonėms ar daiktams vežti iš vienos vietos į kitą, kuriuos galima tempti, traukti arba stumti transporto priemonėmis, paprastai suprojektuotiems taip, kad galėtų vežti, ir iš tikrųjų galintys tai daryti, nuomai,  t.  y.:

sausumos transporto priemonių, pavyzdžiui automobilių, motociklų, dviračių, triračių priekabinių namelių;

priekabų ir puspriekabių;

geležinkelių vagonų;

laivų;

orlaivių;

specialiai ligoniams ar sužeistiesiems vežti pritaikytų transporto priemonių;

žemės ūkio traktorių ir kitos žemės ūkio transporto priemonių;

mechaniškai arba elektra varomų neįgaliųjų vežimėlių.

Tačiau šios nuostatos netaikomos konteinerių ir kitų visam laikui imobilizuotų transportų priemonių nuomai.

 

2. Kokios transporto nuomos paslaugos yra PVM objektas Lietuvoje?

PVM objektas Lietuvoje yra transporto nuomos paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:

1) paslaugos teikiamos už atlygį,

2) paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje(žr. 3 klausimą),

3) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks.

 

3. Kokiais atvejais transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje?

Transporto nuomos paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklės priklauso nuo to, kokia - ilgalaikė ar trumpalaikė - transporto nuomos paslauga teikiama.

Trumpalaikės transporto nuomos paslaugos – tai paslaugos, kai išnuomotą transporto priemonę (išskyrus laivą) nuomininkas valdo ar naudoja ne ilgiau kaip 30 dienų, o laivą - ne ilgiau kaip 90 dienų.

Ilgalaikės transporto nuomos paslaugos – tai paslaugos, kai išnuomotą transporto priemonę (išskyrus laivą) nuomininkas valdo ar naudoja ilgiau kaip 30 dienų, o laivą - ilgiau kaip 90 dienų.

Pagal Tarybos reglamento Nr. 282/2011 (toliau – Reglamentas) 36 straipsnio nuostatas nepertraukiamo valdymo ar naudojimo trukmė nustatoma remiantis transporto nuomos sandorį sudariusių šalių sutartimi. Tačiau sutartimi remiamasi kaip prielaida, kuri gali būti paneigta bet kokiais faktiniais ir teisiniais įrodymais, kuriais siekiama nustatyti faktinę nepertraukiamo valdymo ar naudojimo trukmę.

Nustatant transporto priemonės nepertraukiamo valdymo ar naudojimo trukmę svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad:

1) jeigu sutartyje nurodyta trumpalaikės nuomos trukmė viršijama dėl force majeure priežasčių, tai tas faktas neturi įtakos nustatant transporto priemonės nepertraukiamo valdymo ar naudojimo trukmę;

2) jeigu tos pačios šalys transporto priemonės  nuomos sutartį dėl tos pačios transporto priemonės sudaro vieną po kitos, tai transporto priemonės nepertraukiamo valdymo ar naudojimo trukmė nustatoma pagal visas tas sutartis;

3) jeigu tos pačios šalys transporto priemonių nuomos sutartis sudaro vieną po kitos ir tos sutartys sudaromos dėl skirtingų transporto priemonių, tai transporto priemonės nepertraukiamo valdymo ar naudojimo trukmė nustatoma atskirai pagal kiekvieną sutartį.

4) jeigu nėra piktnaudžiaujama, sudarytų transporto priemonių nuomos sutarčių trukmė neginčijama.

 

3.1 Kokiais atvejais trumpalaikės transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje?

Trumpalaikės transporto nuomos paslaugų suteikimo vieta  yra ta vieta, kurioje klientas arba jo vardu veikianti trečioji šalis transporto priemonę fiziškai perima. Vadinasi, trumpalaikės transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, kai nuomojama transporto priemonė klientui fiziškai perduodama Lietuvoje (transporto priemonės perdavimo vieta klientui nustatoma pagal dokumentą, kuriame fiksuojama transporto priemonės perdavimo vieta, pvz., pagal transporto priemonės perdavimo - priėmimo aktą).

1 pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas A 20 dienų išnuomojo krovininį automobilį Latvijos PVM mokėtojui B. Automobilis Latvijos PVM mokėtojui B buvo perduotas pagal transporto priemonės priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodyta, kad automobilio perdavimo vieta yra Vilnius.

Pateiktu atveju krovininio automobilio nuoma yra trumpalaikė. Todėl šios paslaugos suteikimo vieta yra Lietuva (t. y. ten, kur transporto priemonė fiziškai buvo perduota klientui).

3.2. Kokiais atvejais ilgalaikės transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje?

Ilgalaikės transporto nuomos paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklės priklauso nuo to, kam - apmokestinamajam ar neapmokestinamajam asmeniui yra teikiamos šios paslaugos, t. y :

a) kai ilgalaikės transporto nuomos paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui, tai jos laikomos suteiktos ten, kur yra įsikūręs paslaugos pirkėjas (gavėjas), t. y. ilgalaikės transporto nuomos paslaugos bus laikomos suteiktos Lietuvoje, kai šių paslaugų pirkėjas bus Lietuvoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo.

Paslaugų įsigijimo atžvilgiu apmokestinamaisiais asmenimis laikomi Lietuvos bei užsienio valstybių juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat asmenys, kurie vykdo veiklą, kuri nėra PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1-3 dalies nuostatas (pvz., tiek ekonominę veiklą, tiek valstybės funkcijas vykdanti valstybės įstaiga), o taip pat PVM mokėtojais įregistruoti juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamaisiais asmenimis (pvz., biudžetinė įstaiga) bei juridinio asmens statuso neturintys Lietuvoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, kurių veiklos forma yra investicinis fondas.

Paslaugų įsigijimo atžvilgiu nustatant kur yra  įsikūręs  ilgalaikes transporto nuomos paslaugas įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, svarbu  nustatyti, ar šis asmuo yra įsisteigęs vienoje, ar keliose valstybėse, nes:

· kai paslaugų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo, yra įsisteigęs vienoje valstybėje ir paslaugų pirkėjas nėra fizinis asmuo, tai laikoma, kad jis verslą yra įsteigęs toje šalyje, kur priimami svarbiausi verslo bendrojo valdymo sprendimai, kur yra registruota verslo buveinė ir vyksta verslo vadovų susitikimai (kai pagal šiuos kriterijus neįmanoma tiksliai nustatyti verslo įsisteigimo vietos, pirmenybė teikiama, kur priimami svarbiausi verslo bendrojo valdymo sprendimai, o vien pašto adresas negali būti laikomas verslo įsisteigimo vieta);

· kai paslaugų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo, yra įsisteigęs vienoje valstybėje ir paslaugų pirkėjas yra fizinis asmuo, tai jo įsikūrimo valstybė yra nuolatinė gyvenamoji vieta;

· kai paslaugų pirkėjas turi vieną ar kelis padalinius kitose šalyse nei įsteigęs savo verslą, tai jo įsikūrimo valstybė ir paslaugos suteikimo vieta yra šalis, kur yra tą paslaugą gaunantis ir savo poreikiams ją naudojantis padalinys (paslaugų įsigijimo atveju padalinys apibūdinamas, kaip pakankamai nuolatinis ir turintis atitinkamą žmonių ir techninių išteklių struktūrą, kad jis galėtų gauti šio padalinio poreikiams tenkinti teikiamas paslaugas ir jomis naudotis).

Taigi, ilgalaikių transporto nuomos paslaugų įsigijimo atveju padalinio neturinis apmokestinamasis asmuo (jeigu tai ne fizinis asmuo) laikomas įsikūrusiu Lietuvoje tokiu atveju, jeigu Lietuvoje yra šio asmens buveinė, Lietuvoje priimami svarbiausi verslo bendrojo valdymo sprendimai ir vyksta verslo vadovų susitikimai, o padalinį turinis apmokestinamasis asmuo  - jeigu Lietuvoje yra padalinys, įsigyjantis ir savo poreikiams naudojantis ilgalaikes transporto nuomos paslaugas. Jeigu ilgalaikes transporto nuomos paslaugas įsigyjantis  apmokestinamasis asmuo yra  fizinis asmuo, tai  šios paslaugos bus laikomos suteiktos Lietuvoje tokiu atveju, jeigu paslaugas įsigyjančio fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuva.

Paslaugas įsigyjančio asmens statusą nustato paslaugos teikėjas, remdamasis Reglamento 18 straipsnio nuostatomis. Šiame Reglamento straipsnyje nustatyta, kad:

"1. Tais atvejais, kai paslaugų teikėjas neturi kitos informacijos, jis gali laikyti Europos Sąjungoje įsisteigusį paslaugas įsigyjantį asmenį apmokestinamuoju asmeniu:

a) jeigu paslaugas įsigyjantis asmuo jam pranešė savo individualų PVM mokėtojo kodą, jeigu jis gauna šio PVM mokėtojo kodo ir su juo susijusio pavadinimo bei adreso galiojimo patvirtinimą pagal 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje [5] 31 straipsnį;

b) jeigu paslaugas įsigyjantis asmuo dar nėra gavęs individualaus PVM mokėtojo kodo, tačiau informuoja paslaugų teikėją, kad yra paprašęs jį suteikti, jeigu jis gauna kitą įrodymą, patvirtinantį, kad paslaugas įsigyjantis asmuo yra apmokestinamasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, kuris privalo būti įregistruotas PVM mokėtoju, ir taikydamas įprastas prekybos saugumo priemones, pavyzdžiui, susijusias su tapatybės ar mokėjimų patikrinimais, tinkamai patikrina, ar paslaugas įsigyjantis asmuo jam pateikė tikslią informaciją.

2. Tais atvejais, kai paslaugų teikėjas neturi kitos informacijos, jis gali laikyti, kad Bendrijoje įsisteigęs paslaugas įsigyjantis asmuo turi neapmokestinamojo asmens statusą, jei jis įrodo, kad tas paslaugas įsigyjantis asmuo nepranešė jam savo individualaus PVM mokėtojo kodo.

3. Tais atvejais, kai paslaugų teikėjas neturi kitos informacijos, jis gali laikyti už Bendrijos ribų įsisteigusį paslaugas įsigyjantį asmenį apmokestinamuoju asmeniu:

a) kai jis gauna iš paslaugas įsigyjančio asmens sertifikatą, kurį paslaugas įsigyjančio asmens kompetentinga mokesčių institucija išdavė kaip patvirtinimą, kad tas asmuo vykdo ekonominę veiklą, suteikiančią jam teisę susigrąžinti PVM pagal 1986 m. lapkričio 17 d. Tarybos direktyvą 86/560/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems Bendrijos teritorijoje, tvarka;

b) kai paslaugas įsigyjantis asmuo neturi tokio sertifikato, jeigu jis turi PVM ar lygiavertį kodą, kurį paslaugas įsigyjančiam asmeniui suteikė įsisteigimo šalis ir kuris yra naudojamas verslui identifikuoti, arba kitą įrodymą, patvirtinantį, kad paslaugas įsigyjantis asmuo yra apmokestinamasis asmuo, ir taikydamas įprastas prekybos saugumo priemones, pavyzdžiui, susijusias su tapatybės ar mokėjimų patikrinimais, tinkamai patikrina, ar paslaugas įsigyjantis asmuo jam pateikė tikslią informaciją."

Reikia pažymėti, kad tokiu atveju kai ilgalaikių transporto nuomos paslaugų suteikimo vieta persikelia į Lietuvą, tai Lietuvoje įsikūręs paslaugų gavėjas turi būti suinteresuotas informuoti paslaugos teikėją, kad jis yra apmokestinamasis asmuo, pvz.,  pranešti savo PVM mokėtojo kodą, įmonės kodą, informuoti, kad yra apmokestinamasis asmuo, dar neįsiregistravęs PVM mokėtoju ir pan.   Jeigu Lietuvoje įsikūręs transporto nuomos paslaugų gavėjas (pirkėjas), apmokestinamasis asmuo, paslaugų teikėjui nepraneštų savo PVM mokėtojo kodo, nepateiktų kitos informacijos dėl jo buvimo apmokestinamuoju asmeniu,  tai  užsienio paslaugų teikėjas gali laikyti, kad ilgalaikių transporto nuomos paslaugos teikėjas yra neapmokestinamasis asmuo ir dėl to laikyti, kad paslaugos suteikimo vieta yra šalis, kur įsikūręs paslaugos teikėjas, ir dėl to apmokestinti  transporto nuomos paslaugas taikant  "užsienietišką" PVM.  Be to, pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas paslaugų gavėjas už įsigytas ilgalaikes transporto nuomos paslaugas dar turėtų apskaičiuoti  "lietuvišką" PVM (t. y. PVM už ilgalaikes transporto nuomos paslaugas būtų apskaičiuotas du kartus). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ilgalaikės (kitos negu trumpalaikės) transporto priemonės nuomos paslaugos (išskyrus laikotarpį nuo 2010 01 01 iki 2010 12 31), teikiamos šalies teritorijoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui ar užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, nebus laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, jeigu išnuomota transporto priemonė faktiškai daugiausia naudojama už Europos Sąjungos teritorijos ribų.

1 pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas A išnuomojo krovininį automobilį kitam Lietuvos PVM mokėtojui įmonei B, kuri išsinuomotu automobiliu daugiausia važinėja po trečiąsias šalis, užsukdamas ir į Lietuvą. Kadangi krovininis automobilis faktiškai naudojamas daugiausia už Europos Bendrijų teritorijos ribų, jo nuoma – ne PVM objektas Lietuvoje.

Laikotarpyje nuo 2010 01 01 iki 2010 12 31 ilgalaikės (kitos negu trumpalaikės) transporto priemonės nuomos paslaugos teikiamos šalies teritorijoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui ar užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, buvo laikomos suteiktos Lietuvoje

b) kai ilgalaikės transporto nuomos paslaugos teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo (pvz., gyventojui), tai:

1) laikotarpyje nuo 2010 01 01 iki 2012 12 31 jos laikomos suteiktos ten, kur įsikūręs paslaugos teikėjas. Vadinasi, ilgalaikės transporto nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tokiu atveju, kai paslaugos teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje, t. y. jeigu paslaugos teikėjo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta per Lietuvoje įsikūrusio paslaugos teikėjo padalinį užsienio valstybėje. Kai šią paslaugą asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, teikia užsienio apmokestinamasis asmuo per savo padalinį Lietuvoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta Lietuvoje. Reikia pažymėti, kad pagal Reglamento nuostatas paslaugų teikimo atveju  padalinys, kuris  nėra verslo įsisteigimo vieta (t. y. vieta, kur vykdomos centrinio administravimo funkcijos, kur priimami svarbiausi verslo bendrojo valdymo sprendimai, kur įregistruota  verslo buveinė ir kur vyksta verslo vadovų susitikimai) apibūdinamas kaip pakankamai nuolatinis ir turintis atitinkamą žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūrą, kad jis galėtų teikti savo paslaugas.

2) nuo 2013 01 01 ilgalaikės transporto priemonės (išskyrus pramoginį laivą) nuomos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, bus laikomos suteiktomis ten, kur įsikūręs paslaugos gavėjas, o ilgalaikės pramoginio laivo nuomos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, jeigu pramoginis laivas yra fiziškai perduodamas pirkėjui šalies teritorijoje iš čia esančios paslaugų teikėjo ekonominės veiklos vykdymo vietos arba, jeigu paslaugos teikėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, iš čia esančio užsienio apmokestinamojo asmens padalinio. Vadinasi, nuo 2013 01 01 ilgalaikės transporto priemonės (išskyrus pramoginį laivą) nuomos paslaugos, bus laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju,  kai paslaugos gavėjas (nesvarbu ar  gavėjas yra apmokestinamasis ar neapmokestinamasis asmuo) bus  įsikūręs Lietuvoje , t. y. jeigu jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta  (jeigu  tai  fizinis  asmuo) bus Lietuvos Respublikoje. Ilgalaikės pramoginio laivo nuomos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, bus laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, jeigu pramoginis laivas paslaugos gavėjui bus fiziškai perduotas Lietuvoje iš čia esančios paslaugų teikėjo verslo vykdymo vietos arba, jeigu paslaugos teikėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, iš čia esančio užsienio apmokestinamojo asmens padalinio (jeigu pramoginis laivas fiziškai bus perduotas kitoje ES valstybėje narėje, o įmonė toje šalyje neturės verslo vietos ar padalinio (įmonė verslo vietą turės Lietuvoje), tai ilgalaikės pramoginio laivo nuomos paslaugos suteikimo vieta  taip pat bus laikoma Lietuva).

2 pavyzdys

Lietuvoje neįsikūręs Estijos PVM mokėtojas A 2010 metais suteikė ilgalaikes automobilio nuomos paslaugas Lietuvos įmonei B, PVM mokėtojai, ir Lietuvos gyventojui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje.

Iki 2012-12-31:

kai automobilis išnuomojamas Lietuvos įmonei B, automobilio nuomos paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva;

kai automobilis išnuomojamas Lietuvos gyventojui, automobilio nuomos paslaugų suteikimo vieta yra Estija (nuo 2013-01-01 automobilio nuomos paslaugų suteikimo vieta - Lietuva).

 

4. Ar Lietuvoje įsikūrusiam nuomos paslaugų teikėjui reikia turėti įrodymus, kur jo išnuomotas transportas naudojamas?

Įrodymus, kur išnuomotas transportas naudojamas reikia turėti tuo atveju, kai ilgalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos teikiamos šalies teritorijoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui ar užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, o išnuomotas transportas  faktiškai naudojamas, už Europos Sąjungos teritorijos ribų (išskyrus laikotarpį nuo 2010 01 01 iki 2010 12 31).

Laikotarpyje nuo 2010 01 01 iki 2010 12 31, nustatant transporto nuomos paslaugų suteikimo vietą, t. y. šalį, kurioje transporto nuomos paslaugos turi būti apmokestinamos PVM, neatsižvelgiama į tai, kur išnuomotas transportas faktiškai naudojamas.

 

5. Kokiais transporto nuomos paslaugų teikimo atvejais taikomas standartinis PVM tarifas?

Lietuvoje teikiamos transporto nuomos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą, išskyrus 6 klausime nurodytus atvejus.

 

6. Kokiais transporto nuomos paslaugų teikimo atvejais taikomas 0 proc. PVM tarifas?

PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama  nuoma:

1) jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti,

2) jūrų žvejybos laivų,

3) laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje.

PVM įstatymo 43 str. 2 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą taip pat apmokestinama orlaivių nuoma, jeigu orlaiviai nuomojami apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantiems iš keleivių ir (arba) krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti dokumentus, įrodančius, kad įvyko atitinkamas paslaugų teikimo sandoris.

 

7. Kokie papildomi reikalavimai išrašomoms transporto nuomos paslaugų PVM sąskaitoms faktūroms?

PVM įstatymo 80 str. 1 d. 13 punkte nustatyta, kad paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, arba paslaugų, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas), PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma atitinkama PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostata:

PVM įstatymo 13 str. 2 dalis (paslaugos, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas)) Direktyvos 2006/112/EB 44 straipsnis;

PVM įstatymo 43 str. 1 dalis (laivų nuoma, apmokestinama 0 proc. PVM tarifu) atitinka, Direktyvos 2006/112/EB 148 (c)straipsnį;

PVM įstatymo 43 str. 2 dalis (lėktuvų nuoma, apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą) atitinka Direktyvos 2006/112/EB 148 (f)straipsnį.

 

8. Ar kitoje valstybėje narėje bei už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens už atlygį teikiamos transporto nuomos paslaugos gali būti PVM objektas Lietuvoje?

Taip, gali. Kitoje valstybėje narėje ar už Europos Sąjungos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens už atlygį teikiamos transporto nuomos paslaugos Lietuvoje bus objektu tokiu atveju, kai šių paslaugų suteikimo vieta persikels į  Lietuvą (žr. atsakymą į 3 klausimą).

 

9. Kada transporto nuomos paslaugų pirkėjas, įsikūręs Lietuvoje, privalo apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM?

Pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas ilgalaikių transporto nuomos paslaugų pirkėjas, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas transporto nuomos paslaugas tokiu atveju, kai:

1) paslaugas teikiantis užsienio asmuo nėra įsikūręs Lietuvoje, t. y. neturi ekonominės veiklos vietos bei padalinio per kurį šią veiklą vykdytų neįsikūrusiais šalies teritorijoje užsienio asmenimis laikomi ir šalies teritorijoje padalinį turintys užsienio asmenys, kurie prekių tiekimą (paslaugų teikimą), kuris yra PVM objektas ir nėra PVM neapmokestinamas ir nėra apmokestinamas taikant 0 (nulinį) PVM tarifą, vykdo ne per turimą padalinį), ir

2) paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo (paslaugų įsigijimo atžvilgiu apmokestinamaisiais asmenimis laikomi Lietuvos bei užsienio valstybių juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat asmenys, kurie vykdo veiklą, kuri nėra PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1-3 dalies nuostatas, taip pat PVM mokėtojais įregistruoti juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamaisiais asmenimis (pvz., biudžetinė įstaiga) bei juridinio asmens statuso neturintys Lietuvoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, kurių veiklos forma yra investicinis fondas).

1 pavyzdys

Rusijos įmonė A, kuri Lietuvoje neturi ekonominės veiklos vietos bei padalinio per kurį vykdytų ekonominę veiklą, 2010 metais suteikė ilgalaikes automobilio nuomos paslaugas Lietuvos biudžetinei įstaigai B, PVM mokėtojai (ši įstaiga PVM mokėtoja yra įsiregistravusi dėl prekių įsigijimo).

Pateiktu atveju ilgalaikes transporto nuomos paslaugas Lietuvos juridiniam neapmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, teikia užsienio asmuo, kuris Lietuvoje nėra įsikūręs. Todėl šių transporto nuomos paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva. Pateiktu atveju biudžetinė įstaiga, PVM mokėtoja, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas ilgalaikes transporto nuomos paslaugas.

Pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 5 dalies nuostatas trumpalaikių transporto nuomos paslaugų pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas trumpalaikes transporto nuomos paslaugas tokiu atveju, kai:

1) paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo ir

2) paslaugas teikia Lietuvoje neįsikūręs užsienio asmuo, kuris Lietuvoje nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju (nors privalėjo juo įsiregistruoti).

2 pavyzdys

Latvijos įmonė A 20 dienų išnuomojo krovininį automobilį Lietuvos įmonei B, PVM mokėtojai. Automobilis faktiškai buvo perduotas Lietuvoje. Todėl Latvijos įmonės Lietuvos įmonei suteiktos trumpalaikės automobilio nuomos paslaugos vieta yra Lietuva. Jeigu dėl šios paslaugos teikimo Latvijos įmonė A Lietuvoje neįsiregistravo PVM mokėtoja, tai paslaugų pirkėjui – Lietuvos įmonei B apmokestinamajam asmeniui yra prievolė apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM.

 

10. Kada nustatytas iš užsienio asmens įsigytos transporto nuomos paslaugos apmokestinimo momentas?

1. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia trumpalaikes transporto nuomos paslaugas, tai prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio apmokestinamojo asmens teikiamą paslaugą (jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas (klientas)), atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

· kai pirkėjas (klientas) gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas prekės tiekimas arba paslaugos teikimas;

· kai pirkėjas (klientas) moka atlygį už patiektą prekę arba suteiktą paslaugą;

· mokestinio laikotarpio, kurį prekės buvo patiektos arba paslaugos suteiktos, paskutinę  dieną, jeigu iki  šios dienos neįvyko nė  vienas  iš šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų įvykių.

2. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia ilgalaikes transporto nuomos paslaugas (t. y. paslaugas, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį) ir šios paslaugos teikiamos trumpiau nei 12 mėnesių, tai prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio apmokestinamojo asmens teikiamą paslaugą, jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas (klientas), atsiranda:

· kai PVM įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis (ilgalaikių paslaugų teikimo atveju PVM sąskaita-faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos);

· jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma, - kai sumokamas atlygis už per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį;

· jeigu iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, 10 dienos nėra išrašyta nei PVM sąskaita – faktūra už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktas ilgalaikes paslaugas, nei sumokamas atlygis, tai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kitą dieną po minėto termino, per kurį dokumentas turėjo būti išrašytas, pabaigos.

3. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia ilgalaikes transporto nuomos paslaugas ir šios paslaugos teikiamos ilgiau nei 12 mėnesių:

· kai PVM įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis (ilgalaikių paslaugų teikimo atveju PVM sąskaita-faktūra gali būti išrašoma už  visą   per mėnesį  suteiktų  paslaugų kiekį ne vėliau kaip  iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo  suteiktos paslaugos  arba patiektos prekės, 10 dienos);

· jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma, - kai sumokamas atlygis už per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį,

· jeigu 12 mėnesių laikotarpiu nėra išrašyta PVM sąskaita faktūra už per atitinkamą laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį ir nesumokėtas atlygis, prievolė apskaičiuoti PVM už per atitinkamą laikotarpį suteiktų paslaugų kiekį atsiranda kiekvienų kalendorinių metų paskutinę dieną, iki paslaugos baigiamos teikti.

 

11. Kaip PVM deklaracijoje reikia nurodyti transporto nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę, pirkimo ir/ar pardavimo PVM?

PVM mokėtojas, teikiamoje mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 formoje) apskaičiuodamas mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtiną arba iš biudžeto grąžintiną PVM (36 laukelis) privalo:

pagal standartinį PVM tarifą apmokestinamų savo suteiktų transporto nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę įrašyti 11 laukelyje arba 12 laukelyje, kai pardavimo PVM išskaičiuoja ir sumoka paslaugos pirkėjas, o apskaičiuotą PVM sumą – 29 laukelyje arba 32 laukelyje, kai įsigytų paslaugų pardavimo PVM apskaičiuoja paslaugos pirkėjas;

pagal 0 proc. PVM tarifą apmokestinamų savo suteiktų transporto nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę įrašyti 19 laukelyje;

transporto nuomos paslaugų, kurios nėra PVM objektas Lietuvoje, bet kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas, apmokestinamąją vertę įrašyti 20 laukelyje;

iš Lietuvoje neįsikūrusių užsienio asmenų įsigytų transporto nuomos paslaugų, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas, apmokestinamąją vertę įrašyti į 23 laukelį;

iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų įsigytų transporto nuomos paslaugų, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas, apmokestinamąją vertę įrašyti į 24 laukelį (ši vertė turi būti įtraukta ir į 23 laukelį);

įsigytų transporto nuomos paslaugų, kurios apmokestinamos pagal standartinį PVM tarifą, pardavimo PVM sumą įrašyti 32 laukelyje kaip pardavimo PVM, tą pačią sumą kaip pirkimo PVM – 25 laukelyje,

pirkimo PVM sumą, kuri nustatyta tvarka gali būti atskaitoma, įrašyti į 35 laukelį.

Pažymėtina, kad lengvojo automobilio nuomos paslaugų pirkimo PVM atskaitai taikomi apribojimai, nustatyti PVM įstatymo 62 straipsnyje.

 

12. Kokie yra lengvojo automobilio nuomos paslaugų PVM atskaitos apribojimai?

Vadovaujantis PVM įstatymo 62 str. 2 dalies 3 punkto nuostatomis, negali būti atskaitomas lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilio, priskiriamo visureigių kategorijai, nuomos paslaugų PVM, jeigu automobilis nebus pernuomojamas, taip pat jeigu juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Šie apribojimai netaikomi nurodytų kategorijų automobilių nuomos atvejais, jeigu šie automobiliai pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms (pvz., katafalkai ir kiti, kurių registracijos dokumentuose yra speciali atžyma).

 

13. Ką dar reikia žinoti PVM mokėtojui, įsigytų transporto nuomos paslaugų pardavimo PVM traukiančiam į PVM atskaitą?

Dar PVM mokėtojai, už užsienio asmens šalies teritorijoje suteiktas transporto nuomos paslaugas apskaičiuojantys įsigytų paslaugų pardavimo PVM ir norintys šį PVM traukti į PVM atskaitą, turi pildyti Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą, kurio rekomendacinė forma ir pildymo taisyklės nustatytos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. VA-19 (Žin., 2004, Nr. 32-1042).

 

14. Ar asmenys, ne PVM mokėtojai, vykdantys ekonominę veiklą, iš užsienio asmenų įsigyjantys bei kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims teikiantys transporto nuomos paslaugas, turi registruotis PVM mokėtojais?

Laikotarpyje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. prievolė registruotis PVM mokėtojais "nuo pirmojo lito" atsiranda ir tokiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie neprivalo registruotis (nes vykdo PVM neapmokestinamą veiklą arba jų atlygis iš vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nėra didesnis už nustatytą 100 000 Lt ribą, arba jų prekių įsigijimai iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus neviršija 35 000 litų), tačiau kurie:

1) įsigyja užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje teikiamas transporto nuomos paslaugas, už kurias šie paslaugų pirkėjai pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, turi skaičiuoti ir mokėti į biudžetą pardavimo PVM (žr. 9 klausimą);

2) teikia kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui transporto nuomos paslaugas, kurių teikimo vieta, pagal paslaugų teikimo vietą nustatančius kriterijus, bus kita valstybė narė ir ten jos bus apmokestinamos PVM

Nuo 2011 m. sausio 1 d.asmenys, ne PVM mokėtojai, vykdantys ekonominę veiklą, iš  užsienio asmenų įsigyjantys bei kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims teikiantys transporto nuomos paslaugas  PVM mokėtojais turi registruotis tokiu atveju, jeigu: 1) jo atlygis iš vykdomos PVM apmokestinamos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių yra didesnis nei 100 000 Lt

arba

2) jo visų įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas  transporto  priemones  ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė  (neįskaitant  PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš  kurios  prekės  atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo  35  000  litų  ar einamaisiais  kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.

 

15. Ar nuomininkas, PVM mokėtojas, iš kitos valstybės narės  PVM mokėtojų įsigyjantis transporto nuomos paslaugas, gali pasirinkti mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį?

Ne, negali. Nuomininko, PVM mokėtojo, iš kitos valstybės narės, PVM mokėtojo,  įsigyjančio transporto nuomos paslaugas, už kurias jam pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą pardavimo PVM, mokestinis laikotarpis gali būti tik kalendorinis mėnuo.

 

16. Kaip savo PVM prievoles turi deklaruoti apmokestinamieji asmenys, ne PVM mokėtojai, kuriems atsiranda prievolė įsigytas ar suteiktas transporto nuomos paslaugas apmokestinti PVM?

Neįsiregistravę PVM mokėtojais apmokestinamieji asmenys, kuriems atsiranda prievolė įsigytas transporto nuomos paslaugas apmokestinti PVM, įsigytų transporto nuomos paslaugų pardavimo PVM turi deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 19 laukelyje ir apskaičiuoti 21 laukelio rezultatą – mokėtiną į biudžetą PVM sumą.

Neįsiregistravę PVM mokėtojais apmokestinamieji asmenys, kuriems atsiranda prievolė suteiktas transporto nuomos paslaugas apmokestinti PVM, suteiktų transporto nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę turi deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 8 laukelyje, pardavimo PVM – 12 laukelyje  ir apskaičiuoti 21 laukelio rezultatą – mokėtiną į biudžetą PVM sumą.

 

17. Koks PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos pateikimo ir joje apskaičiuoto transporto nuomos paslaugų pardavimo PVM sumokėjimo terminas?

Asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, apskaičiuotą pardavimo PVM sumą privalo į biudžetą sumokėti iki 25 dienos kito mėnesio, po kurio šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, ir kartu turi pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą.

 

18. Ką reikia žinoti asmeniui, teikiančiam kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui transporto nuomos paslaugas, kurių teikimo vieta - kita valstybė narė?

Asmenys, teikiantys kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui transporto nuomos paslaugas (išskyrus atvejus kai transporto nuomos paslaugos toje kitoje valstybėje narėje yra apmokestinamos taikant 0 (nulinį) PVM tarifą), kurių teikimo vieta pagal paslaugų teikimo vietą nustatančius kriterijus yra kita valstybė narė, privalo AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikti Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (FR0564). Ataskaita yra mėnesinė ir ji turi būti pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

 

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.