Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM Dėl viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo PVM
Dėl viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo PVM Spausdinti El. paštas

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsakydama į Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos keliamus klausimus dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM tarifo) taikymo viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms pereinamuoju laikotarpiu, paaiškina: Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271; 2004, Nr.17-505, toliau – PVM įstatymas) 19 straipsnio nuostatas viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms (toliau – apgyvendinimo paslaugos) nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 buvo taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, nuo 2012-01-01 – taikomas standartinis 21 procentų PVM tarifas.

 

 

1 klausimas . Koks PVM tarifas turi būti taikomas, jeigu išankstinis tokių apgyvendinimo paslaugų užsakymas (rezervavimas) buvo registruotas iki 2011 m. gruodžio 31 d.? Viešbučiai 2012m. sezonui su turizmo agentūroms interneto portalais jau yra pasirašę sutartis.

Pagal PVM įstatymo 19 straipsnio nuostatas n uo 2012-01-01 lengvatinis 9 proc. PVM tarifas nebetaikomas apgyvendinimo paslaugoms. PVM įstatyme nėra numatyta pereinamųjų nuostatų, kai apgyvendinimo paslaugos užsakomos (rezervuojamos) iš anksto iki 2011-12-31, o faktiškai suteikiamos po 2012-01-01. Todėl, kai išankstinis apgyvendinimo paslaugų užsakymas (rezervavimas) buvo registruotas iki 2011 m. gruodžio 31 d, o apgyvendinimo paslaugos faktiškai bus suteiktos po 2012 metų sausio 1 dienos, tai 2012 metais suteiktos apgyvendinimo paslaugos apmokestinamos PVM taikant standartinį PVM tarifą, t. y. tokį PVM tarifą, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu (plačiau apie tai – atsakyme į antrą klausimą).

 

2 klausimas. Koks PVM tarifas turi būti taikomas suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms, jeigu svečias viešbutyje gyvena ir 2011 metais ir 2012 metais (tarkime, atvyksta į viešbutį 2011 m. gruodžio 20 dieną, o išvyks 2012 m. sausio 5 dieną? PVM sąskaita faktūra šiuo atveju už visas suteiktas apgyvendinimo paslaugas bus išrašyta svečiui išvykstant, t. y. 2012 m. sausio 5 dieną.

Pagal PVM įstatymo 18 straipsnio nuostatas už teikiamas paslaugas PVM apskaičiuojamas taikant toms paslaugoms PVM įstatyme nustatytą tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti atsiradimo metu. Pagal PVM įstatymo 14 straipsnio nuostatas prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tada, kai išrašoma suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra (kuri turi būti išrašoma nedelsiant suteikus paslaugas), o jeigu ji neišrašyta, tai kai paslauga suteikiama arba kai yra gaunamas atlygis už suteiktą paslaugą – priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau.

Kai apgyvendinimo paslaugos viešbučio svečiui yra suteikiamos tęstinį laikotarpį, tai laikytina, jog šios apgyvendinimo paslaugos pilnai yra suteiktos tada, kai pasibaigus visam apgyvendinimo laikotarpiui, svečias išvyksta iš viešbučio. Vadinasi, klausime pateiktu atveju laikoma, kad apgyvendinimo paslauga svečiui buvo pradėta teikti 2011-12-20, o baigta – 2012-01-05. Todėl, kai pilnai suteikus šias apgyvendinimo paslaugas 2012-01-05 paslaugų gavėjui (svečiui) išrašoma viena šių paslaugų PVM sąskaita faktūra, tai, vadovaujantis aukščiau nurodytomis PVM įstatymo nuostatomis, suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas ir išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas standartinis 21 proc. PVM tarifas, t. y. toks PVM tarifas, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM už suteiktas visas apgyvendinimo paslaugas (už laikotarpį nuo 2011-12-20 iki 2012-01-03) metu. Analogiškai turėtų būti apmokestinamos ir apgyvendinimo paslaugos tuo atveju, jeigu svečiui, pasinaudojusiam apgyvendinimo paslaugomis, išduodamas kasos aparato kvitas (t. y. išduotame kasos aparato kvite turi būti taikomas toks tarifas, kuris galioja šio kvito išdavimo momentu).

Reikia pažymėti, kad nurodytuoju atveju gali būti išrašomos dvi faktiškai suteiktų apgyvendinimo paslaugų PVM sąskaitos faktūros, t. y:

a) už laikotarpį nuo 2011-12-20 iki 2011-12-31 (įskaitytinai). Šio laikotarpio paskutinę dieną išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma per šį laikotarpį suteiktų apgyvendinimo paslaugų apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuotas PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą (šios PVM sąskaitos faktūros duomenys traukiami į 2011 metų gruodžio mėnesio PVM deklaraciją) ir

b) už laikotarpį nuo 2012-01-01 -2012-01-05, kurioje nurodoma per šį laikotarpį suteiktų apgyvendinimo paslaugų apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuotas PVM, taikant 21 proc. PVM tarifą (šios PVM sąskaitos faktūros duomenys traukiami į 2012 metų sausio mėnesio PVM deklaraciją).

 

3 klausimas. Koks PVM tarifas turi būti taikomas apgyvendinimo paslaugoms, kai svečias sumoka už paslaugas iš anksto, pvz.: 2011 12 29, tačiau paslaugos suteikiamos ir kitais metais, t.y. apsigyvenimo laikotarpis 2011-12-29 – 2012-01- 03?

Remiantis PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kai apgyvendinimo paslaugas teikiančiam asmeniui (pvz., viešbučiui) už ateityje numatomas teikti apgyvendinimo paslaugas svečias sumoka iš anksto (avansu), tai apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo turi teisę pasirinkti paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą.

Vadinasi, jeigu klausime pateiktu atveju apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo, PVM mokėtojas, jo teikiamų paslaugų apmokestinimo momentu yra pasirinkęs laikyti avanso gavimo momentą, tai jis avanso gavimą jo gavimo dieną (2011-12-29) turi įforminti PVM sąskaita faktūra ar kasos aparato kvitu ir juose apskaičiuoti PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą ( t. y. tarifą, galiojusį prievolės apskaičiuoti PVM momentu).

Jeigu pilnai suteikus šias apgyvendinimo paslaugas 2012-01-03 paslaugų gavėjui (svečiui) išrašoma viena šių paslaugų PVM sąskaita faktūra, tai, vadovaujantis aukščiau nurodytomis PVM įstatymo nuostatomis, suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas ir išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas standartinis 21 proc. PVM tarifas, t. y. toks PVM tarifas, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM už suteiktas visas apgyvendinimo paslaugas (už laikotarpį nuo 2011-12-20 iki 2012-01-03). Šiuo atveju 2012 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi deklaruoti tik skirtumą (su pliuso ženklu) tarp suteiktų paslaugų PVM sąskaitoje nurodytos pardavimo PVM sumos ir nuo avanso apskaičiuotos PVM sumos.

Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo 2011-12-29 gautą avansą suskaidys į dvi dalis, t. y. avansą, tenkantį laikotarpiui nuo 2011-12-29 iki 2011-12-31 ir avansą, tenkantį laikotarpiui nuo 2012-01-01 iki 2012-01-03, tai tokiu atveju gali būti išrašomos dvi PVM sąskaitos faktūros, t. y. :

a) už laikotarpį nuo 2011-12-29 iki 2011-12-31 (įskaitytinai). Šio laikotarpio paskutinę dieną išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma per šį laikotarpį suteiktų apgyvendinimo paslaugų apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuotas PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą (šios PVM sąskaitos faktūros duomenys į PVM deklaraciją netraukiami, nes avansas, sumokėtas už gruodžio mėnesį numatomas teikti paslaugas, apmokestintas PVM taikant 9 proc. PVM tarifą;

b) už laikotarpį nuo 2012-01-01 -2012-01-03, kurioje nurodoma per šį laikotarpį suteiktų apgyvendinimo paslaugų apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuotas PVM, taikant 21 proc. PVM tarifą (šiuo atveju 2012 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi deklaruoti tik skirtumą (su pliuso ženklu) tarp suteiktų paslaugų PVM sąskaitoje nurodytos pardavimo PVM sumos ir nuo avanso, sumokėto už sausio mėnesį numatomas teikti paslaugas, apskaičiuotos PVM sumos)u.

Jeigu viešbutis nėra pasirinkęs paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą, tai jis, gavęs avansą už numatomas suteikti apgyvendinimo paslaugas, neturi išrašyti PVM sąskaitos faktūros ir išskirti PVM nuo avanso sumos. Suteikęs apgyvendinimo paslaugas, viešbutis jas turi apmokestinti PVM ir įforminti PVM sąskaita faktūra (žr. atsakymą į antrą klausimą).

 

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.