Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės
Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės Spausdinti El. paštas

 

Šis leidinys yra skirtas neįsiregistravusiems PVM mokėtojais Lietuvos ir užsienio asmenims, kuriems dėl jų vykdomos ekonominės veiklos, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo ar dėl kitų šiame leidinyje nurodytų priežasčių gali atsirasti prievolė sumokėti į biudžetą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Iš šio leidinio taip pat galima sužinoti, kokiu atveju asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, gali susigrąžinti pirkimo (importo) PVM sumą (jos dalį) už įsigytą naują transporto priemonę.

 

 

Turinys

I. LIETUVOS APMOKESTINAMOJO ASMENS, TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS.

1. Lietuvos apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) gautam atlygiui už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršijus 155 000 Lt ribą, mokėtinas į biudžetą PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

2. Lietuvos apmokestinamojo asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, PVM prievolės.

3. Atlygis, kuris neįskaičiuojamas į nurodytą 155 000 litų sumą.

4. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.

5. Laikotarpis, nuo kurio pradedamas skaičiuoti į biudžetą mokėtinas PVM.

6. Mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimo pavyzdys.

7. Laikotarpis, kuriuo pradedant, PVM neskaičiuojamas.

8. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

9. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

10. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose.

II. ASMENŲ, ĮSIGYJANČIŲ PASLAUGAS IŠ UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮSIKŪRUSIŲ ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS.

11. Asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju prievolė apskaičiuoti iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų PVM.

12. Atvejai, kada asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, nėra prievolės apskaičiuoti PVM.

III. UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS, NEĮSIREGISTRAVUSIO PVM MOKĖTOJU IR TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS LIETUVOJE, PVM PRIEVOLĖS.

13. Užsienio apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, bet tiekiančio prekes arba teikiančio paslaugas Lietuvoje, privaloma mokėti į biudžetą PVM suma apskaičiuojama neatsižvelgiant į gauto atlygio dydį.

14. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.

15. Atvejai, kai užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo skaičiuoti PVM.

16. Užsienio asmens, vykdančio nuotolinę prekybą, PVM prievolės.

17. Užsienio apmokestinamojo asmens vykdančio Lietuvoje nuotolinę prekybą, mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimas.

18. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

19. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

20. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose.

IV. asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, PVM PRIEVOLĖS dėl prekių, išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes, įsigijimo.

21. Ar asmenims, įsigyjantiems prekių iš kitų valstybių narių, gali atsirasti prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM.

22. Kiti atvejai, kai apmokestinamasis asmuo, už jam užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju tiekiamas prekes yra prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM.

23. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo?

24. Laikotarpis, kuriuo pradedant PVM neskaičiuojamas.

25. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

26. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

V. Lietuvos ir užsienio asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais prievolės, susijusios su naujŲ transporto priemonIŲ įsigijimu ir tiekimu ir akcizais apmokestinamŲ prekIų įsigijimu.

27. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja naujas transporto priemones?

28. Kokios PVM prievolės atsiranda juridiniam asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja akcizais apmokestinamų prekių?

29. Prievolės, atsiradusios dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę.

30. PVM grąžinimas 29 punkte nurodytiems asmenims.

VI. Kiti atvejai, kai asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

31. Kiti atvejai, nesusiję su prekių (paslaugų) tiekimu (teikimu) ar įsigijimu, kai atsiranda prievolė sumokėti į biudžetą PVM.

32. 31 punkte nurodytais atvejais apskaičiuoto PVM sumokėjimo terminai.

I. LIETUVOS APMOKESTINAMOJO ASMENS, TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS.


1. Lietuvos apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) gautam atlygiui už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršijus 155 000 Lt ribą, mokėtinas į biudžetą PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo, o taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas (toliau – asmuo), šalies teritorijoje vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 155 000 litų, ir jis nepateikė prašymo registruotis PVM mokėtoju. Mokėtina į biudžetą PVM suma privalo būti apskaičiuojama už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

Tuo atveju, jeigu asmens atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 155 000 Lt sumos, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 155 000 Lt sumą neatsižvelgiama į atlygį nurodytą šio leidinio 3 punkte.

 

2. Lietuvos apmokestinamojo asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, PVM prievolės.

Jeigu tas pats asmuo (vienas ar su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t.y. ne mažiau kaip du juridinius vienetus, tai visi jo kontroliuojami asmenys ir jis pats (jeigu jis pats šalies teritorijoje vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais arba skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu jų visų bendra atlygio už šalies teritorijoje vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė už nustatytą 155 000 litų ribą, nesvarbu, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma buvo mažesnė už nustatytąją ribą.

Tuo atveju, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 155 000 Lt sumos, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 155 000 Lt sumą neatsižvelgiama į atlygį nurodytą šio leidinio 3 punkte.

 

3. Atlygis, kuris neįskaičiuojamas į nurodytą 155 000 litų sumą.

Skaičiuojant šio leidinio 1 ir 2 punkte nurodytą 155 000 litų sumą, neatsižvelgiama į:

Atlygį už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kai toks tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas vykdomas už šalies teritorijos ribų

atlygį už šalies teritorijoje vykdomą prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas

už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;

  • gautus avansus;

atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir PVM Įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

 

4. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.

Mokėtina PVM suma = atlygis*T/(100%+T),

čia: T – šioms prekėms ir (arba) paslaugoms šiame Įstatyme nustatytas PVM tarifas (procentais); * – daugybos ženklas.

 

5. Laikotarpis, nuo kurio pradedamas skaičiuoti į biudžetą mokėtinas PVM.

PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį šio leidinio 1 ir 2 punkte nurodyta litų riba buvo viršyta.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. PVM privalo būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) buvo viršyta 155 000 Lt riba.

1 pavyzdys

Fizinis asmuo A.B. pagal individualios veiklos pažymą planuoja šalies teritorijoje nuo 2012 m. sausio mėnesio vykdyti PVM apmokestinamą prekių tiekimą. A.B. kartu su susijusiu asmeniu (sūnumi) yra įsteigęs dvi uždarąsias akcines bendroves. Uždarųjų akcinių bendrovių atlygis per 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2011 vasario iki 2012 m – sausio mėnesio (imtinai)) už PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje sudarė atitinkamai 35 000 Lt ir 60 000 Lt.

Jeigu fiziniam asmeniui 2012 m. sausio mėnesį pradėjus vykdyti veiklą, bendra jo ir abiejų uždarųjų akcinių bendrovių atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių bus didesnė kaip 155 000 litų, tai už šį mėnesį prievolė skaičiuoti PVM atsiras tiek fiziniam asmeniui A.B., tiek jo kartu su sūnum kontroliuojamoms uždaroms akcinėms bendrovėms, nesvarbu, kad kiekvieno iš nurodytųjų asmenų 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis bus ne didesnis negu 155 000 Lt.

Pažymėtina, kad mokėtina į biudžetą PVM suma tokiu atveju privalės būti apskaičiuota už visas šalies teritorijoje fizinio asmens ir (arba) akcinių bendrovių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta.

6. Mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimo pavyzdys.

PVM prievolės Lietuvos apmokestinamajam asmeniui, kuris viršijęs privalomą 155 000 litų sumą neįsiregistravo PVM mokėtoju, skaičiuojamos kiekvieną mokestinį laikotarpį. Skaičiuojant atsižvelgiama į per paskutinius 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį gautas atitinkamas atlygio sumas už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, bei į PVM sumas, kurias asmuo sumokėjo į biudžetą (šios sumokėtos į biudžetą PVM sumos atimamos).

2 pavyzdys

Fizinio asmens, nuo 2011m. sausio mėn. vykdančio ekonominę veiklą, atlygis už PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje per 12 paskutiniųjų mėnesių sudarė (Lt):

2011

01

4 000

 

02

2 000

 

03

4 000

 

04

10 000

 

05

12 000

 

06

8 000

 

07

10 000

 

08

7 000

 

09

20 000

 

10

11 000

 

11

10 000

 

12

25 000

 

Fizinio asmens atlygis per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-01 iki 2011-12 (imtinai)) sudarė 123 000 Lt ir viršijo 100 000 Lt ribą. Šiam fiziniam asmeniui už 2011 m. gruodį atsirado prievolė skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą bei privalomai įsiregistruoti PVM mokėtoju. Fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, 2011 m. gruodžio mėnesį gavo 25 000 Lt atlygį už vieną sandorį, tačiau PVM turi apskaičiuoti nuo 100 000 Lt ribą viršijančios sumos, o ne nuo viso atlygio už sandorį, dėl kurio buvo viršyta 100 000 Lt riba, t.y. nuo 23 000 Lt, o ne nuo 25 000 Lt. Už 2011 m. gruodžio mėnesį privaloma mokėtina į biudžetą PVM suma 3 992 Lt (23 000 Lt x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

2012 m. sausio mėnesį fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, šalies teritorijoje patiekė prekių už 30 000 Lt ir atlygis per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-02 iki 2012-01 (imtinai)) sudarė 145 008 Lt (123 000 – 4 000 – 3 992 + 30 000). Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 m. padidinta registravimosi PVM mokėtojais riba iki 155 000 Lt, fiziniam asmeniui už sausio mėnesį patiektas prekes nėra prievolės skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM (nes 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis neviršijo 155 000 Lt), o tuo pačiu nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju.

2012 m. vasario mėnesį fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, šalies teritorijoje patiekė prekių už 20 000 Lt ir atlygis per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-03 iki 2012-02 (imtinai)) sudarė 163 008 Lt (145 008 – 2 000 + 20 000). Atsižvelgiant į tai, kad atlygis viršijo PVM registravimui nustatytą 155 000 Lt ribą, fizinis asmuo privalo nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba, sumos, apskaičiuoti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Tarkim, kad pavyzdyje pateiktu atveju prekių tiekimas vasario mėnesį buvo įformintas viena sąskaita faktūra, todėl galime teigti, kad dėl viso 20 000 Lt sandorio buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba. Todėl fiziniam asmeniui už 2012 m. vasario mėnesį atsirado prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą 3 471 Lt PVM sumą (20 000 Lt x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)) ir registruotis PVM mokėtoju.

 

3 pavyzdys

Individualios įmonės, nuo 2011 m. kovo mėn. vykdančios PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje, atlygis (Lt) sudarė:

2011

03

50 000

 

04

10 000

 

05

2 000

 

06

2 000

 

07

8 000

 

08

4 000

 

09

4 000

 

10

5 000

 

11

1 000

 

12

5 000

2012

01

7 000

 

02

42 000

 

Iš viso per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011 03 iki 2012 02 (imtinai)) gautas 140 000 Lt atlygis neviršijo 155 000 Lt, todėl individualiai įmonei nėra prievolės skaičiuoti ir mokėti PVM bei registruotis PVM mokėtoja.

2012 m. kovo 15 d. individuali įmonė už prekes, patiektas šalies teritorijoje išrašė sąskaitą faktūrą už 40 000 Lt, kovo 25 d. - už 30 000 Lt, o kovo 29 d.- už 5 000 Lt.

Iš viso per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-04 iki 2012-03 (imtinai)) gautas 165 000 Lt (140 000 - 50 000 + 75 000) atlygis. Taigi, per šį paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį individualios įmonės atlygis buvo didesnis negu 155 000 Lt ir įmonei atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoja ir nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba, sumos turi būti apskaičiuotas ir į biudžetą sumokėtas PVM. Šiuo atveju ši riba buvo viršyta dėl prekių tiekimų, kurie buvo įforminti sąskaitomis faktūromis, išrašytomis 2012 m. kovo 25 d. ir 29 d. Todėl, PVM turi būti apskaičiuotas nuo bendros 35 000 Lt, o tai sudaro 6 074 Lt. (35 000 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

2012 m. balandžio mėnesį individuali įmonė šalies teritorijoje patiekė prekių už 3 000 Lt (šiam prekių tiekimui buvo išrašyta viena sąskaita faktūra), ir iš viso per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-05 iki 2012-04 (imtinai)) už šalies teritorijoje patiektas prekes atlygis sudarė 151 926 Lt (165 000 - 6 074 -10 000 +3 000). Atsižvelgiant, kad per 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis nebuvo didesnis už 155 000 Lt sumą, šį mėnesį individualiai įmonei nėra prievolės skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą bei registruotis PVM mokėtoja.

2012 m. gegužės mėnesį individuali įmonė šalies teritorijoje patiekė prekių už 10 000 Lt (šiam tiekimui buvo išrašyta viena sąskaita faktūra) ir iš viso per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-06 iki 2012-05) už šalies teritorijoje patiektas prekes atlygis sudarė 159 926 Lt (151 926 - 2 000 +10 000), t.y. buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba. Todėl įmonei yra prievolė registruotis PVM mokėtoja ir nuo 10 000 Lt, t.y. nuo sandorio, dėl kurio tiekimo buvo ši riba viršyta, sumos turi būti apskaičiuojamas PVM ir sumokamas į biudžetą. Šiuo atveju PVM turi būti skaičiuojamas nuo 10 000 Lt ir sudaro 1736 Lt (10 000 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

2012 m. birželio mėnesį individuali įmonė šalies teritorijoje patiekė prekių pagal vieną sąskaitą už 5 000 Lt, ir suteikė paslaugų kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui (paslaugų teikimo vieta kita valstybė narė), kurių vertė 20 000 Lt. Iš viso per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2011 - 07 iki 2012 – 06 (imtinai)) šalies teritorijoje buvo patiekta prekių už 161 190 Lt (159 926 – 1 736 – 2 000 + 5 000).

Atkreiptinas dėmesys , kad į atlygį už paslaugas, kurių teikimo vieta yra kita valstybė narė, skaičiuojant mokėtiną į biudžetą ir registravimuisi PVM mokėtoju nustatytą ribą neatsižvelgiama, t.y. šiuo atveju skaičiuojant registravimuisi nustatytą 155 000 Lt ribą 20 000 Lt atlygis neįtraukiamas.

Kadangi 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis buvo didesnis kaip 155 000 Lt, todėl individualiai įmonei yra prievolė registruotis PVM mokėtoja ir nuo prekių, dėl kurių tiekimo buvo viršyta registravimui PVM mokėtoju nustatyta riba, vertės, bet ne didesnės negu birželio mėnesį prekių parduotų prekių vertė, t.y. nuo 5 000 Lt privaloma apskaičiuoti PVM ir sumokėti į biudžetą 868 Lt (5 000 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

2012 m. liepos mėnesį individuali įmonė patiekė ir pati išgabeno prekių Rusijos apmokestinamajam asmeniui už 15 000 Lt. Į 155 000 Lt ribą yra įtraukiama ir prekių, kurioms buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas ir kurios įmonės pasamdyto vežėjo buvo išgabentos į Rusiją, apmokestinamoji vertė. Taigi, per 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2011 – 08 iki 2012 – 07 (imtinai)) atlygis sudarė 167 322 Lt (61 190 – 868 – 8 000 +15 000), t.y. viršijo registravimuisi PVM nustatytą ribą, todėl individualiai įmonei yra prievolė registruotis PVM mokėtoja, tačiau už liepos mėnesį skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM nuo prekių, dėl kurių buvo viršyta ši riba (t.y. nuo prekių, kurios buvo apmokestintos taikant 0 procentų PVM tarifą), vertės, nereikia.

2012 m. rugpjūčio mėnesį individuali įmonė šalies teritorijoje patiekė prekių pagal vieną sąskaitą už 25 000 Lt. Iš viso per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2011 - 09 iki 2012 – 08 (imtinai)) šalies teritorijoje buvo patiekta prekių už 184 322 Lt (167 322 – 8 000 + 25 000). Taigi šį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį individualiai įmonei yra prievolė registruotis PVM mokėtoja ir už prekes, dėl kurių buvo viršyta registravimuisi nustatyta riba, turi būti apskaičiuotas iš į biudžetą sumokėtas PVM. Atkreiptinas dėmesys , kad šiuo atveju, nors minėta riba yra viršyta 29 322 Lt, PVM turi būti apskaičiuotas nuo rugpjūčio mėnesį patiektų prekių vertės, t.y. nuo 25 000 Lt, o tai sudarytų 4 339 (25 000 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

7. Laikotarpis, kuriuo pradedant, PVM neskaičiuojamas.

Kai per metus (paskutinius 12 mėnesių) bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar paslaugas suma neviršija šio leidinio 1 ir 2 punkte nurodytos 155 000 litų sumos, mokėtinas į biudžetą PVM už paskutinįjį 12–ąjį mėnesį neskaičiuojamas ir nemokamas į biudžetą (žr. šio leidinio 2 pavyzdžio 2012 m. balandžio mėn. situaciją).

 

8. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

Asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę apskaičiuotą už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą FR0608 forma (toliau - PVM apyskaitos FR0608 forma), kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2004, Nr. 46-1545, 2009, Nr. 154 -7001). Patiektų prekių ir/arba suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama atitinkamai 8, 9, 10 laukeliuose, o PVM suma - 12, 13 ir 14 laukeliuose. Užpildyta mokestinio mėnesio apyskaita vietos mokesčių administratoriui pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

 

9. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

PVM apyskaitoje FR0608 forma, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, taip pat už įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes už konkretų mėnesį apskaičiuota PVM suma sumokama į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.

 

10. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose

Asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, už tiekiamas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas išrašytuose apskaitos dokumentuose neturi teisės išskirti PVM sumų, apskaičiuotų pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę.

 

II. ASMENŲ, ĮSIGYJANČIŲ PASLAUGAS IŠ UŽSIENIO ASMENŲ, NEĮSIKŪRUSIŲ ŠALIES TERITORIJOJE, PVM PRIEVOLĖS

11. Asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju prievolė apskaičiuoti iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, įsigytų paslaugų PVM.

Prievolė apskaičiuoti PVM už paslaugas įsigytas iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, gali atsirasti PVM mokėtojais neįsiregistravusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie vykdo PVM apmokestinamą ir (arba) PVM neapmokestinamą veiklą ir veiklą, kuri nėra PVM objektas.

Atkreiptinas dėmesys , jog PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad minėtiems asmenims prievolė apskaičiuoti PVM už paslaugas įsigytas iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, atsiranda tuo atveju, jeigu paslaugų suteikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas yra šalies teritorija.

Pagal 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas paslauga apmokestinamajam asmeniui yra suteikta šalies teritorijoje, jeigu šis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje, t. y. jeigu jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta šalies teritorijoje įsikūrusio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam užsienio valstybėje. Kai paslauga yra suteikta užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje.

Tačiau net ir tais atvejais, kai paslaugų suteikimo vieta yra šalies teritorija ne pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, o pagal kitas PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas, apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami PVM įstatymo 2 straipsnio 2 dalies prasme, t.y. asmenys vykdantys ekonominę veiklą), įsikūrę šalies teritorijoje, privalo apskaičiuoti PVM už užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, jam suteiktas paslaugas.

4 pavyzdys

1 atvejis

Įmonė, ne PVM mokėtoja, vykdanti PVM neapmokestinamą veiklą, iš Lenkijos įmonės, PVM mokėtojos, įsigijo konsultavimo paslaugą. Konsultavimo paslaugą teikianti Lenkijos įmonė yra neįsikūrusi Lietuvoje, t.y. neturi Lietuvoje padalinio, per kurį šią veiklą vykdytų. Lietuvos įmonė, vykdanti PVM neapmokestinamą veiklą, PVM tikslais yra laikoma apmokestinamuoju asmeniu.

Taigi, įmonei, ne PVM mokėtojai, įsigijusiai konsultavimo paslaugas, kurių suteikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punktą yra šalies teritorija, vadovaujantis PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis atsiranda prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jai Lenkijos įmonės teikiamas konsultavimo paslaugas.

 

2 atvejis

Biudžetinė įstaiga, nevykdanti ekonominės veiklos, iš Lenkijos įmonės įsigijo konsultavimo paslaugą. Konsultavimo paslaugą teikianti Lenkijos įmonė neįsikūrusi Lietuvoje, t.y. neturi Lietuvoje padalinio, per kurį šią veiklą vykdytų.

PVM įstatymo 13 straipsnio prasme biudžetinė įstaiga yra laikoma apmokestinamuoju asmeniu. Vadinasi, įsigijusi konsultavimo paslaugas, kurių suteikimo vieta, pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punktą, yra šalies teritorijoje, biudžetinė įstaiga, vadovaudamasi PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jai suteiktas konsultavimo paslaugas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą turi deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formos 19 laukelyje ir šią PVM sumą privalo sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas.

 

12. Atvejai, kada asmenims, įsigyjantiems paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, nėra prievolės apskaičiuoti PVM.

Jeigu Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami PVM įstatymo 13 straipsnio prasme) iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyja paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas yra ne šalies teritorija, tai tokiu atveju Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims nėra prievolės apskaičiuoti ir sumokėti PVM.

5 pavyzdys

Lietuvos įmonė su Rusijos bendrove, neįsikūrusia šalies teritorijoje, sudarė sutartį dėl vežimo paslaugų, kurios bus atliekamos už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Šiuo atveju paslaugų suteikimo vieta yra ne šalies teritorija ir todėl Lietuvos įmonei nėra prievolės skaičiuoti bei mokėti PVM į biudžetą.

III. UŽSIENIO APMOKESTINAMOJO ASMENS, NEĮSIREGISTRAVUSIO PVM MOKĖTOJU IR TIEKIANČIO PREKES IR (ARBA) TEIKIANČIO PASLAUGAS LIETUVOJE, PVM PRIEVOLĖS

13. Užsienio apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju, bet tiekiančio prekes arba teikiančio paslaugas Lietuvoje, privaloma mokėti į biudžetą PVM suma apskaičiuojama neatsižvelgiant į gauto atlygio dydį.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, t. y. užsienio juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvoje ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, neatsižvelgiant į tai, kad gautas atlygis neviršija 155 000 litų ribos. Užsienio apmokestinamajam asmeniui nėra prievolės skaičiuoti PVM už prekes ir paslaugas, nurodytas šio leidinio 15 >punkte.

6 pavyzdys

Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju, šalies teritorijoje įsigijo prekių ir jas patiekė fiziniams asmenims. Atlygis už jas sudarė (Lt):

2011

12

80 000

2012

01

165 000

 

Kadangi prieš pradėdamas tiekti prekes šis užsienio apmokestinamasis asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju, tai jis privalo už 2011 m. gruodžio mėnesį, pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte, apskaičiuoti mokėtiną į biudžetą PVM sumą nuo visų patiektų prekių vertės, t.y. nuo 80 000 Lt, o tai sudarytų 13 884 Lt (80 000 Lt x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)), o už 2012 m. sausio mėnesį atitinkamai nuo 165 000 Lt ir tai sudarytų 28 636 Lt (165 000 Lt x 21 proc./(100 proc.+21 proc.)) ir sumokėti į biudžetą, o taip pat registruotis PVM mokėtoju.

14. Formulė, pagal kurią apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, bet privalantis skaičiuoti PVM už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, mokėtiną į biudžetą PVM sumą apskaičiuoja pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte.

 

15. Atvejai, kai užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo skaičiuoti PVM.

Užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo tik šią veiklą:

· tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos;

· tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;

· tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs šalies teritorijoje, taip pat neprivalo skaičiuoti PVM, jeigu atlygį gauna už šalies teritorijoje teikiamas paslaugas, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį tenka šalies teritorijoje įsikūrusiam pirkėjui, apmokestinamajam asmeniui, kaip jis suprantamas PVM įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs šalies teritorijoje, neprivalo skaičiuoti PVM ir tuo atveju, jeigu atlygį gauna už šalies teritorijoje tiekiamas prekes, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 3 ir 4 dalis tenka prekių pirkėjui – PVM mokėtojui.


16. Užsienio asmens, vykdančio nuotolinę prekybą, PVM prievolės.

Kitos valstybės narės asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą ir neįsiregistravę Lietuvoje PVM mokėtojais, privalo pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą į Lietuvą patiektų ir atgabentų prekių pardavimo PVM ir registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais, jei patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė (neįskaitant savo šalyje sumokėto PVM) per kalendorinius viršijo 125 000 Lt.

Jei nuotoliniu būdu patiekiamos ir į Lietuvą atgabenamos akcizais apmokestinamos prekės, tai nustatytoji 125 000 Lt riba netaikoma ir PVM turi būti apskaičiuojamas ir sumokamas į Lietuvos biudžetą nuo visos patiektų ir atgabentų akcizinių prekių vertės.

 

17. Užsienio apmokestinamojo asmens vykdančio Lietuvoje nuotolinę prekybą, mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimas.

Užsienio apmokestinamojo asmens mokėtinas į biudžetą PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį gaunamas atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas ar, vykdant nuotolinę prekybą, patiektų ir atgabentų prekių (išskyrus akcizines prekes) vertė kalendoriniais metais viršija 125 000 Lt ribą. Jei nuotoliniu būdu patiekiamos ir į Lietuvą atgabenamos akcizais apmokestinamos prekės, tai PVM skaičiuojamas nuo to mėnesio, kurį įvyko pirmasis toks sandoris.

PVM prievoles už šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas užsienio apmokestinamasis asmuo skaičiuoja kiekvieną mokestinį laikotarpį.

7 pavyzdys

Užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju, 2012 m. vasario mėnesį Lietuvos biudžetinėms organizacijoms, nevykdančioms ekonominės veiklos, patiekė ir į Lietuvą atgabeno prekių už 200 000 Lt. Taigi, šiuo atveju užsienio apmokestinamojo asmens, vykdant nuotolinę prekybą, patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė viršijo 125 000 Lt ribą. Todėl toks užsienio asmuo 2012 m. vasario mėnesį privalo pagal formulę, nurodytą šio leidinio 4 punkte, nuo patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertės, viršijančios 125 000 Lt, apskaičiuoti mokėtiną į biudžetą PVM sumą, o taip pat registruotis PVM mokėtoju.

18. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę apskaičiuotą už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į PVM apyskaitą FR0608 forma. Patiektų prekių ir (arba) suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama atitinkamai 8, 9, 10 laukeliuose, o PVM suma - 12, 13 ir 14 laukeliuose. Užpildyta mokestinio kalendorinio mėnesio PVM apyskaita FR0608 forma vietos mokesčių administratoriui pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio apmokestinamieji asmenys, prieš pateikdami PVM apyskaitos FR0608 formą, turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, t.y. turi užpildyti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą (šios formos pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 “Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro (Žin., 2005, Nr. 77 – 2804) arba Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG807 formą, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro tvarkos (Žin., 2009, Nr. 21-840).

 

19. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

Užsienio apmokestinamasis asmuo PVM apyskaitoje FR0608 forma už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, taip pat už įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes už kalendorinį mėnesį apskaičiuotą PVM sumą sumoka į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.


20. PVM sumų išskyrimas apskaitos dokumentuose.

Užsienio apmokestinamieji asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, už tiekiamas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas išrašytuose apskaitos dokumentuose neturi teisės išskirti PVM sumų, apskaičiuotų pagal šio leidinio 4 punkte nurodytą formulę.

 

IV. asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, PVM PRIEVOLĖS dėl prekių, išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes, įsigijimo.

21. Ar asmenims, įsigyjantiems prekių iš kitų valstybių narių, gali atsirasti prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM.

Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu 35 000 Lt ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti:

· ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš kitų valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai;

· vykdantiems ekonominę veiklą juridiniams asmenims, fiziniams asmenims, besiverčiantiems individualia, profesine ar kita ekonomine veikla, tačiau neįsiregistravusiems PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis negu 155 000 Lt;

· juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems tokią ekonominę veiklą, kuriai skirtų prekių ir arba paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas;

· asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.

Užsienio apmokestinamiesiems asmenims, prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM atsiranda nuo pirmojo sandorio, t.y. nustatytoji 35 000 Lt prekių vertės riba netaikoma, jeigu šie asmenys vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti.

 

22. Kiti atvejai, kai apmokestinamasis asmuo, už jam užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju tiekiamas prekes yra prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM.

Atkreiptinas dėmesys, kad apmokestinamiesiems asmenims (kaip jie suprantami PVM įstatymo 2 straipsnio 2 dalies prasme, t.y. asmenys vykdantys ekonominę veiklą), prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, jam patiektas prekes atsiranda ir tuo atveju, kai šalies teritorijoje tiekiamos prekės nėra prekės, nurodytos PVM įstatymo 95 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Tokiu atveju prekių tiekimas nėra laikomas prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės ir nėra taikoma 35 000 Lt prekių vertės riba, t.y. įsigijus prekes tokiomis sąlygomis PVM turi būti apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą nuo visos prekių vertės, nepriklausomai nuo to, ar ši vertė buvo didesnė už 35 000 Lt ribą.

 

23. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo?

Lietuvos asmenys iš kitų valstybių narių įsigiję prekių, kurių vertė kalendoriniais metais yra didesnė negu 35 000 Lt, bet neįsiregistravę PVM mokėtojais, privalo:

· apskaičiuoti iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių (dėl kurių įsigijimo buvo viršyta 35 000 Lt suma) pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą.

· apskaičiuoti nuo visų savo šalies teritorijoje parduotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM, neatsižvelgiant į tai, kad atlygis už patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 155 000 Lt.

8 pavyzdys

Lietuvos juridinis asmuo, teikiantis kompiuterinės technikos taisymo paslaugas ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju, nes atlygis iš jo vykdomos veiklos per metus (paskutinius 12 mėnesių) nesiekė 155 000 Lt (o iki 2011 m. gruodžio 31 d. – 100 000 Lt), savo vykdomai veiklai iš Vokietijos įmonių bei fizinių asmenų, kurie yra PVM mokėtojai savo šalyse, 2011 m. gruodžio mėnesį įsigijo įvairių detalių už 75 000 Lt (neįskaitant PVM sumų sumokėtų kitose valstybėse narėse).

Šis juridinis asmuo 2011 m. gruodžio mėnesį privalėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju, nes jo įsigytų prekių (detalių) vertė viršijo 35 000 Lt ir nuo prekių vertės, dėl kurių buvo viršyta ši suma, privalėjo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, ir registruotis PVM mokėtoju.

Jeigu juridinis asmuo, prieš įsigydamas prekių iš kitos valstybės narės už didesnę negu 35 000 Lt sumą neįsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai, tai:

· nuo iš Vokietijos PVM mokėtojų įsigytų prekių vertės (be PVM, sumokėto Vokietijos PVM mokėtojams), dėl kurių įsigijimo buvo viršyta 35 000 Lt juridinis asmuo privalo taikydamas standartinį (ar lengvatinį, jeigu šioms prekėms toks nustatytas) PVM tarifą apskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos biudžetą PVM.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu 2012 m. būtų įsigyta a) tik viena prekė už 75 000 Lt, arba tik kelios prekės, pvz., b) 38 000 Lt ir 37 000 Lt, ar c) 30 000 Lt ir 45 000 Lt, tai atsižvelgiant į tai, kad PVM turi būti apskaičiuojamas ir sumokamas už prekes, dėl kurių įsigijimo buvo viršyta 35 000 Lt suma, juridinis asmuo PVM turi apskaičiuoti: a) atveju – nuo 75 000 Lt, b) – nuo 38 000 Lt ir 37 000 Lt, c) – nuo 45 000 Lt.

· pradėdamas ta 2011 m. atitinkamo mėnesio diena, kurią privalėjo registruotis PVM mokėtoju, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo, minėtas juridinis asmuo privalo skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą, neatsižvelgdamas į tai, ar atlygis minėtų tiekimų per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygio suma viršija 100 000 Lt, ar ne, o nuo 2012 m. sausio 1 d. (pasikeitus PVM mokėtojo registravimo sumos ribai) neatsižvelgiant į tai, kad atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršija 155 000 Lt.

Atkreiptinas dėmesys, kad prievolė skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM yra tais kalendoriniais, kuriais yra viršijama 35 000 įsigyjamų iš kitos valstybės narės prekių vertė ir sekančiais kalendoriniais metais. Taigi, pavyzdyje pateiktu atveju tokia prievolė Lietuvos juridiniam asmeniui yra nuo 2011 m. gruodžio (t.y. nuo to 2011 m. mėnesio, kurį atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo) iki 2012 m. gruodžio mėnesio (imtinai)

 

9 pavyzdys

Ūkininkas iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, 2012 m. sausio mėnesį įsigijo statybinių medžiagų (plytų) kurių vertė 300 000 Lt (neįskaitant PVM sumokėto ar mokėtino Vokietijoje). Vokietijos įmonė PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiavo „vokišką“ PVM.

Įsigytų statybinių medžiagų (plytų) vertė be „vokiško“ PVM yra didesnė negu 35 000 Lt, todėl jam atsiranda prievolė nuo visos 300 000 Lt pirkinio vertės (nes būtent dėl šio sandorio buvo viršyta 35 000 Lt riba) apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM ir registruotis PVM mokėtoju.

Be to, šis ūkininkas, pradėdamas ta mėnesio diena, kurią privalėjo registruotis PVM mokėtoju, dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo, privalo skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą, neatsižvelgdamas į tai, kad atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) paslaugas neviršijo 155 000 Lt.

Ūkininkui prievolė skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM yra tais kalendoriniais, kuriais yra viršijama 35 000 įsigyjamų iš kitos valstybės narės prekių vertė ir sekančiais kalendoriniais metais. Pavyzdyje pateiktu atveju tokia prievolė ūkininkui yra nuo 2012 m. sausio mėnesio iki 2013 m. gruodžio mėn. (imtinai).

24. Laikotarpis, kuriuo pradedant PVM neskaičiuojamas.

Jeigu Lietuvos asmuo, privalėjęs įsiregistruoti PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės, neįsiregistravo PVM mokėtoju, o tiekė prekes ir/arba teikė paslaugas, už kurias atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) neviršijo iki 2011 m. gruodžio 31 d. 100 000 Lt, o nuo 2012 m. sausio 1 d. – 155 000 Lt, tai jam už tiekiamas prekes ir arba teikiamas paslaugas nebus prievolės skaičiuoti PVM tada, kai pasibaigs kalendoriniai metai, kuriais buvo atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo, ir praeis dar vieni kalendoriniai metai.

 

25. Apskaičiuoto PVM deklaravimas.

Apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo, tačiau to nepadaręs, apskaičiuotą įsigytų prekių PVM, o taip pat tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų PVM, už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į PVM apyskaitą FR0608 forma. Iš kitos valstybės narės įsigytų prekių apskaičiuota PVM suma deklaruojama 18 laukelyje, o tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų PVM 12-14 laukeliuose. Užpildyta mokestinio mėnesio apyskaita vietos mokesčių administratoriui pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.


26. Sumokėjimo į biudžetą terminas.

PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje FR0608 forma, už konkretų mėnesį apskaičiuota PVM suma sumokama į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.


V. Lietuvos ir užsienio asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais prievolės, susijusios su naujų transporto priemonių įsigijimu ir tiekimu ir akcizais apmokestinamų prekių įsigijimu

27. Kokios PVM prievolės atsiranda asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja naujas transporto priemones?

PVM įstatymo prasme nauja transporto priemone yra laikoma keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš tokių sąlygų:

1) motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 kilometrų;

2) laivas kuris yra ilgesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus bei laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektus praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo jų eksploatavimo pradžios arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 valandų;

3) orlaivis, kurio maksimali kilimo masė didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.

Jeigu naują transporto priemonę iš kitos valstybės narės įsigyja asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, tai toks asmuo, pagal PVM įstatymo 711 straipsnio nuostatas PVM mokėtoju neregistruojamas. Tačiau:

· jeigu naują transporto priemonę įsigyja juridiniai apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, tai jie ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo naujos transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą privalo PVM apyskaitoje FR0608 forma apskaičiuoti pardavimo PVM ir sumokėti jį į biudžetą.

· jeigu naują transporto priemonę įsigyja fizinis asmuo, tai jis turi savo nuolatinės gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po naujos transporto priemonės įsigijimo, 25 dienos pateikti:

1. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos valstybės narės, kopiją;

2. jeigu pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje nėra šiame punkte išvardytų duomenų, fizinis asmuo kartu su PVM sąskaitos faktūros kopija turi pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:

2.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą;

2.2. tiekėjo vardą, pavardę (arba pavadinimą), kodą ir adresą;

2.3. valstybę narę, iš kurios fizinis asmuo įsigijo naują transporto priemonę;

2.4. transporto priemonės rūšį (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto priemonė);

2.5. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;

2.6. jeigu naujos transporto priemonės įsigijimo data nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, tokiu atveju prašymo pateikėjas prašyme turi nurodyti transporto priemonės įsigijimo datą;

2.7. naujos transporto priemonės įsigijimo kainą (litais).

Toks fizinis asmuo, gavęs iš teritorinio skyriaus užpildytą Pranešimo apie iš kitos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą FR0656 forma, joje apskaičiuotą PVM turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią fizinis asmuo buvo informuotas apie apskaičiuotą mokesčio sumą.

 

28. Kokios PVM prievolės atsiranda juridiniam asmeniui, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja akcizais apmokestinamų prekių?

Jeigu akcizais apmokestinamas prekes (etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, kurą) įsigijo juridinis asmuo, ne PVM mokėtojas, tai jam atsiranda prievolė mokėti tų prekių pardavimo PVM, neatsižvelgiant, už kokią sumą tokių akcizais apmokestinamų prekių buvo įsigyta, t.y. neatsižvelgiant į tai, kad nebuvo viršyta 35 000 Lt suma.

PVM įstatymo 711 straipsnio 7 dalyje yra nustatyta, kad juridinis asmuo iš kitos valstybės narės įsigijęs akcizais apmokestinamas prekes, PVM mokėtoju neregistruojamas, tačiau jis privalo akcizais apmokestinamų prekių pardavimo PVM apskaičiuoti pats, pildydamas PVM apyskaitos FR0608 formą. Apskaičiuotą PVM privaloma sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsigytų prekių atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikiant minėtą apyskaitą.

10 pavyzdys

Lietuvos biudžetinė įstaiga, nevykdanti ekonominės veiklos, iš Lenkijos įmonės, PVM mokėtojos, įsigijo kuro už 30 000 Lt (neįskaitant „lenkiško“ PVM). Kurą atsigabeno pati Lietuvos biudžetinė įstaiga.

Atsižvelgiant į tai, kad kuras yra akcizais apmokestinama prekė, Lietuvos biudžetinei įstaigai atsiranda prievolė apskaičiuoti tokių prekių PVM, t.y. PVM turi būti apskaičiuotas nuo įsigyto kuro apmokestinamosios vertės 30 000 Lt. Šiuo atveju apskaičiuotas PVM būtų 6 300 Lt (30 000 x 21 proc./100). Ši apskaičiuota PVM suma turi būti įrašoma PVM apyskaitos FR0608 formos 17 laukelyje bei 21 laukelyje - kaip mokėtina į biudžetą PVM suma, kuri turi būti sumokėta į biudžetą per 5 darbo dienas nuo kuro atgabenimo dienos.

 

29. Prievolės, atsiradusios dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę.

Į kitą valstybę narę naują transporto priemonę, atitinkančią PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje nustatytus reikalavimus, tiekiantis Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sandorio sudarymo turi pateikti Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaraciją (FR0620 formą), kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-04-02 įsakymu Nr. VA-41 (Žin., 2004, Nr. 51-1706). Mokėjimo į biudžetą PVM prievolė pagal šią deklaraciją neatsiranda.

Už kiekvieną į kitą valstybę narę tiekiamą naują transporto priemonę turi būti pateikiama atskira deklaracija. Kartu su deklaracija turi būti pateikta naujos transporto priemonės PVM sąskaitos faktūros kopija.

 

30. PVM grąžinimas 29 punkte nurodytiems asmenims.

Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas, - naujos transporto priemonės į kitą valstybę narę tiekėjas turi teisę atskaityti ir susigrąžinti PVM sumą, kuri buvo PVM įstatymo nustatyta tvarka sumokėta ją įsigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlyginė 21 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės pardavimo kainos. Naujos transporto priemonės pardavimo kaina deklaruojama Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos (FR0620 forma) 24 laukelyje. Atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, grąžinama ne anksčiau, negu pateikiami įrodymai, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje.

11 pavyzdys

Lietuvos fizinis asmuo automobilių salone 2011 m gruodžio mėnesį įsigijo naują automobilį, už kurį sumokėjo 45 000 Lt (tame sk. PVM – 7 810 Lt). Fizinis asmuo po mėnesio (2012-01-12) nurodytą automobilį, atitinkantį PVM įstatymo 2 str. 16 dalyje nustatytus naujai transporto priemonei reikalavimus, už 30 000 Lt pardavė Estijos fiziniam asmeniui. Estijos pirkėjas šį automobilį įregistravo Estijoje ir ten sumokėjo PVM. Lietuvos fizinis asmuo, turėdamas įrodymus, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas Estijoje, gali kreiptis į mokesčio administratorių dėl 6 300 Lt (30 000 x 21 proc./100 proc.) PVM grąžinimo.

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 ir 12 dalies nuostatas mokesčio administratorius privalo nurodytiems asmenims PVM grąžinti per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti PVM gavimo dienos, o kai atliekamas mokesčio mokėtojo patikrinimas - ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčio administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto (jei pažeidimų nenustatyta, pažymos apie tai) įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

VI. Kiti atvejai, kai asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

31. Kiti atvejai, nesusiję su prekių (paslaugų) tiekimu (teikimu) ar įsigijimu, kai atsiranda prievolė sumokėti į biudžetą PVM.

Asmenims, kurie nėra PVM mokėtojai gali atsirasti prievolė mokėti PVM ir šiais atvejais:

1. kai atleistoms nuo PVM ar apmokestintoms taikant 0 procentų PVM tarifą ir esančioms šalies teritorijoje muitinės prižiūrimoms prekėms nustoja galioti atitinkamos aplinkybės (pvz., prekės suvartojamos, prarandamos), už šias prekes turi būti apskaičiuotas PVM (PVM įstatymo 53 str. 7 dalis). Ši nuostata netaikoma, kai:

1.1. prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, jeigu tai įrodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba kitų nuo asmens nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.), kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

1.2. išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos ar išgabenamos į kitą valstybę narę;

2. kai bet kas išskiria PVM dokumente, kuriuo įformintas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, už kurį (kuriuos) PVM neturėjo būti skaičiuojamas.

 

32. 31 punkte nurodytais atvejais apskaičiuoto PVM sumokėjimo terminai.

1. Asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas, bet privalo sumokėti PVM į biudžetą atvejais, nurodytais leidinio 30 punkto 1 dalyje, privalo apskaičiuotą PVM sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aplinkybių, dėl kurių atsirado prievolė apskaičiuoti PVM ,susidarymo.

2. Bet kas, išskyręs PVM dokumente, kuriuo įformintas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, už kurį (kuriuos) PVM neturėjo būti skaičiuojamas, privalo taip išskirtą PVM sumą sumokėti į biudžetą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumento, kuriame nepagrįstai išskirtas PVM, išrašymo.

 

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.