Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimas PVM
Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimas PVM Spausdinti El. paštas

 

Kokie žemės ūkio produkcijos gamintojai (paslaugų teikėjai) gali būti registruojami į Registrą?
Kokia tvarka įregistruojama į Registrą?
Kodėl naudinga įsiregistruoti į Registrą?
Už kokią žemės ūkio produkciją ir žemės ūkio paslaugas gali būti mokamas kompensacinis PVM priedas?
Kokiais atvejais Ūkininkai turi teisę gauti kompensacinį PVM priedą?
Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema prievolės
Kokiais atvejais Ūkininkai praranda teisę gauti kompensacinį PVM priedą?
Kokiais dokumentais įforminamas Ūkininkų žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pardavimas?
Lietuvos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjams, superkantiems žemės ūkio produkciją ir gaunantiems paslaugas iš Ūkininkų

 

 

Kokie žemės ūkio produkcijos gamintojai (paslaugų teikėjai) gali būti registruojami į Registrą?

 

Į Registrą gali būti registruojami žemės ūkio produkciją gaminantys ir žemės ūkio paslaugas teikiantys asmenys, kurie atitinka visus tokius reikalavimus:

1) yra įregistravę ūkininko ūkį arba turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, o registruotas ūkininko ūkio žemės plotas, priklausantis nuosavybės teise turimas arba naudojamas nuomos (panaudos) sutarties pagrindu, arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas (kurį sudaro žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės bei kitos paskirties žemė) nėra didesnis kaip 7 ha.

Pavyzdys

Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti į Registrą, apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) pateikė žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą, kurioje nurodyta, kad šiam asmeniui asmeniniam ūkui buvo suteikta 2 ha žemės. Toks asmuo gali būti įregistruotas į Registrą, nes jo registruotas žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha.

2) pinigais ar bet kokia kita forma gautas (gautinas) atlyginimas (toliau – atlygis) per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas nėra didesnis kaip 100 000 Lt.

Pavyzdys

Asmuo, neįregistravęs ūkininko ūkio, tačiau besiverčiantis žemės ūkio produkcijos gamyba ir turintis dokumentus apie žemės suteikimą asmeniniam ūkui (suteiktas žemės plotas asmeniniam ūkiui – 3 ha), nori įsiregistruoti į Registrą. Ūkininko per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) už parduotas daržoves gautas atlygis sudarė 60 000 Lt, pagal autorinę sutartį – 20 000 Lt. Be to, ūkininkas per minėtą laikotarpį pardavė jam nuosavybės teise priklausantį butą už 50 000 Lt. Šio asmens atlygio už vykdant jo ekonominę veiklą patiektas prekes ir paslaugas bendra suma, į kurią atsižvelgiama registruojant į Registrą yra 80 000 Lt ( 20 000 Lt + 60 000 Lt), nes atlygis, gautas už parduotą butą (50 000 Lt) yra atsitiktinio pobūdžio ir nėra laikomos iš ekonominės veiklos gautu atlygiu ir jis, skaičiuojant minėtąją ribą, neįtraukiamas.  Minėtas asmuo, kurio bendras atlygis už jo vykdomą ekonominę veiklą per metus  (per 12 paskutiniųjų mėnesių ) buvo 80 000 Lt, t. y. neviršijo 100 000 Lt sumos, o registruotas žemės plotas yra mažesnis nei 7 ha, gali būti įregistruotas į Registrą.

 

Asmuo, kuris Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį, į Registrą gali būti  registruojamas tik tokiu atveju, jeigu jo ir visų jo ūkio partnerių (ūkininko sutuoktinio, pilnamečių šeimos narių ar kitų fizinių asmenų, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos ( partnerystės ) sutartį), atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą  patiektas prekes ir suteiktas paslaugas yra mažesnis kaip 100 000 Lt.

Pavyzdys

Asmuo, įregistravęs 6 ha ūkininko ūkį, kuriame yra 2 partneriai (sutuoktinė ir pilnametis sūnus), nori įsiregistruoti į Registrą. Šio asmens bendras atlygis už jo vykdomą ekonominę veiklą per metus (per 12 paskutiniųjų mėnesių) buvo 55 000 Lt, t. y. neviršijo 100 000 Lt. Tačiau šio ūkininko 2 partnerių bendras atlygis, gautas iš ekonominės veiklos per metus (per 12 paskutiniųjų mėnesių), sudaro 60 000 Lt. Šiuo atveju ūkininko ir jo ūkio partnerių atlygio per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą bendra suma kartu yra didesnė kaip 100 000 Lt. Todėl minėtas ūkininkas, nors jo turimas žemės plotas ir yra mažesnis kaip 7 ha, negali būti įregistruotas į Registrą.

Į Registrą negali būti registruojamas ūkininkas, jeigu bent vienas jo partneris (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) yra įregistruotas PVM mokėtoju.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal PVM įstatymo 71-1 straipsnio nuostatas, prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju fiziniams asmenims (tarp jų ūkininkams ir ūkininko ūkio partneriams), vykdantiems ekonominę veiklą, gali atsirasti ir dėl prekių įsigijimo iš ES valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų pardavėjų, kurie pagal savo valstybės teisės aktus privalėjo įsiregistruoti savo valstybėje PVM mokėtojais. PVM mokėtojais privalo užsiregistruoti tokie ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys, kurie iš ES valstybių įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) einamaisiais kalendoriniais metais yra didesnė kaip 35 000 Lt (jeigu  minėtų fizinių asmenų praėjusiais kalendoriniais metais  iš ES valstybių Lietuvoje įsigytų prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamos prekes) nebuvo didesnė kaip 35 000 Lt ir jie einamaisiais metais nenumato šios ribos viršyti, tai šie asmenys PVM mokėtojais gali užsiregistruoti savanoriškai).

Lietuvai tapus ES nare, nustatant asmens prievolę registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš ES valstybių narių, įsigytų prekių vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į nuo 2003-01-01 iki 2003-12-31 arba nuo 2004-01-01 iki 2004-04-30 įsigytas prekes, jeigu nuo 2004-05-01 šios prekės būtų laikomos įsigytomis iš ES valstybių. Todėl, jeigu asmuo nors viename iš šių laikotarpių įsigijo prekių daugiau negu už 35 000 Lt, tai jis privalo nuo 2004-05-01 užsiregistruoti PVM mokėtoju (jeigu iš ES valstybių narių įsigytų prekė vertė nuo 2004-01-01 iki 2004-04-30 neviršijo 35 000 Lt, tai nustatant prievolę registruotis PVM mokėtojais 2004 metais, įsigytų prekių vertė skaičiuojama nuo 2004-01-01 iki 2004-12-31).

Pavyzdys

Asmuo, įregistravęs 6 ha ūkininko ūkį, kuriame yra vienas partneris (sutuoktinė), nori įsiregistruoti į Registrą. Šio asmens vykdomos ekonominės veiklos bendras atlygis per metus (per 12 paskutiniųjų mėnesių) buvo 20 000 Lt , t. y. neviršijo 100 000 Lt.

Ūkininko sutuoktinė turi verslo liudijimą, jos už vykdomą ekonominę veiklą per metus (per 12 paskutiniųjų mėnesių) gautas atlygis buvo 10 000 Lt. Šiuo atveju ūkininko ir jo partnerio iš ekonominės veiklos gautas atlygis per metus (per 12 paskutiniųjų mėnesių) neviršijo 100 000 Lt. Tačiau ūkininko partnerė – žmona praėjusiais metais iš ES valstybės narės įmonės A, PVM mokėtojos, už 40 000 Lt įsigijo sėklų ir dėl to pagal PVM įstatymo 71-1 straipsnio nuostatas tapo privaloma PVM mokėtoja. Šiuo atveju minėtas ūkininkas, nors jo turimas žemės plotas yra mažesnis nei 7 ha, ir jo bei jo sutuoktinės bendras atlygis per metus (per 12 paskutinių mėnesių) neviršijo 100 000 Lt, negali būti įregistruotas į Registrą

 

 

Kokia tvarka įregistruojama į Registrą?

 

Asmenys, norintys įsiregistruoti į Registrą, turi kreiptis į AVMI miesto (rajono) skyrių pagal turimos žemės sklypo vietą (jei ūkininkas turi žemę kelių AVMI aptarnaujamose teritorijose, jis turi kreiptis pasirinktinai į vieną iš AVMI rajonų skyrių) ir pateikti Prašymą įregistruoti į ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registrą (FR0352 formą, toliau – prašymas). Šio prašymo blankus asmenys gali gauti AVMI arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto puslapyje (adresu: http://www.vmi.lt/). Kartu su užpildytu prašymu asmuo AVMI miesto (rajono) skyriui turi pateikti dokumentus apie savo ūkio partnerių turimus registruotus žemės plotus  (nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu ) ir jų buvimo vietas (tai galėtų būti išrašai iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, sutartys ir pan.), pažymą iš žemėtvarkos skyriaus apie žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, o jeigu yra įregistruotas ūkininko ūkis, tai turi būti pateikiama ūkininko ūkio registravimo pažymėjimo kopija ir ūkininko partnerių sąrašas.

Į Registrą įregistruotam asmeniui AVMI skyrius turi išduoti registracijos pažymėjimą, kuriame turi būti nurodomas Ūkininkui suteiktas kodas.

 

 

Kodėl naudinga įsiregistruoti į Registrą?

 

Asmenys, įsiregistravę į Registrą, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas).  Gauto priedo Ūkininkas į biudžetą neturi mokėti, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM traukti į PVM atskaitą.

Pavyzdys

Ūkininkas, įsiregistravęs į Registrą, žemės ūkio bendrovei patiekė 10 tonų kviečių po 300 Lt už toną. Ūkininko gautinas atlygis (be kompensacinio priedo) yra 3 000 Lt (10x300), nuo kurio turi būti apskaičiuotas 6 proc., t. y. 180 Lt [( 3000 x 6 proc.) :100], kompensacinis PVM priedas. Tokiu atveju Ūkininko gautas atlygis su kompensaciniu PVM priedu sudarys 3180 Lt.

Prekių ir paslaugų, susijusių su žemės ūkio produkcijos gamyba (trąšų, degalų, elektros ir pan.), pirkimo PVM Ūkininkas negali traukti į PVM atskaitą.

 

 

Už kokią žemės ūkio produkciją ir žemės ūkio paslaugas gali būti mokamas kompensacinis PVM priedas?

 

Ūkininkai kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti už:

 1. žemės ūkio produkciją, - augalininkystės, daržininkystės, sodininkystės, gyvulininkystės produkciją, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės produktus;
 2. žemės ūkio paslaugas:
  • Lauko darbus, javų ir žolės pjovimą, kūlimą, ryšulių formavimą, rinkimą, derliaus nuėmimą, sėjimą ir sodinimą;
  • Žemės ūkio produktų pakavimą ir ruošimą pardavimui, pavyzdžiui, džiovinimą, valymą, smulkinimą, dezinfekavimą ir silosavimą;
  • Žemės ūkio produktų sandėliavimą;
  • Gyvulių priežiūrą, veisimą ir šėrimą;
  • Įrengimų, įprastai naudojamų žemės ūkio veikloje, nuomą žemės ūkio tikslams;
  • Piktžolių ir kenkėjų naikinimą, augalų ir dirvos barstymą ir purškimą;
  • Drėkinimo ir nusausinimo įrangos eksploatavimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad miškininkystės paslaugos (pvz., miško auginimas, ruoša ir pan.) nepriskiriamos žemės ūkio paslaugoms.

 

 

Kokiais atvejais Ūkininkai turi teisę gauti kompensacinį PVM priedą?

 

Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti, kai:

 1. žemės ūkio produkciją ir paslaugas tiekia (teikia) Lietuvos, kitų ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių (Rusijos, Baltarusijos ir pan.) apmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą (PVM mokėtojams, ne PVM mokėtojams, fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą), kurie nėra ūkininkai,  kuriems Lietuvos Respublikoje taikoma   kompensacinio PVM tarifo schema;
 2. žemės ūkio produkciją tiekia į kitą ES valstybę narę PVM  mokėtojais įregistruotiems  juridiniams  asmenims,  kurie nėra apmokestinamieji asmenys (t. y. viešosioms, biudžetinėms  įstaigoms ir pan.).

 

 

Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema prievolės

 

Ūkininkai savo patiektos žemės ūkio produkcijos ir suteiktų žemės ūkio paslaugų apskaitą turi tvarkyti pagal apskaitos taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.161 (Žin., 2002, Nr. 63-2559). Reikia pažymėti, kad patiektos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų apskaitą Ūkininkai gali tvarkyti laisvos formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose, kuriose turi būti nurodyti minėtu įsakymu patvirtintos Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų apskaitos FR0329 formoje (ją galima rasti VMI prie FM interneto puslapyje adresu http://www.vmi.lt/) nurodyti įrašai:

 • parduotos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pavadinimas, kiekis, kaina (Lt) už mato vienetą, gautas ar numatomas gauti atlyginimas;
 • pirkėjo pavadinimas,
 • apskaitos dokumento, kuriuo įformintas šis pardavimas, pavadinimas data.

 

 

Kokiais atvejais Ūkininkai praranda teisę gauti kompensacinį PVM priedą?

 

Ūkininkas  praranda teisę gauti kompensacinį 6 proc. priedą, jeigu jam atsiranda nors viena iš tokių aplinkybių:

 1. pinigais ar bet kokia kita forma gautas (gautinas) atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą parduotas prekes ir suteiktas paslaugas  yra  didesnis kaip 100 000 Lt;
 2. Ūkininko ir visų jo ūkio partnerių (ūkininko sutuoktinio, pilnamečių šeimos narių ar kiti fizinių  asmenų, kurie kartu su Ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) atlygis per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių ) už vykdant ekonominę veiklą  patiektas prekes ir suteiktas paslaugas yra didesnis už  100 000 Lt;
 3. bent vienas Ūkininko partneris (sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai  asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį yra įregistruotas PVM mokėtoju;
 4. registruotas Ūkininko ūkio žemės plotas (nuosavybės  teise turimas arba naudojamas nuomos (panaudos) sutarties pagrindu)  arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas (kurį sudaro žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės ir kitos paskirties žemė) yra didesnis kaip 7 ha.

Ūkininkas turi nuolat stebėti savo veiklą ir nustatęs, kad bent viena iš nurodytų aplinkybių bus įvykdyta, turi kreiptis į AVMI, kurios Registre jis buvo įregistruotas, ir pateikti prašymą išregistruoti iš Registro (šiuo atveju turi pateikti  prašymo FR0352 formą su užpildyta D dalimi).

Pažymėtina, kad AVMI, nustačiusi kad bent viena iš minėtų aplinkybių yra įvykdyta,  tokį Ūkininką savo iniciatyva (prieš 15 dienų apie tai perspėjusi Ūkininką)  turi išregistruoti iš Registro.

Jeigu Ūkininkas dėl susidariusių minėtų aplinkybių neišregistruojamas iš Registro ir toliau gauna priedą iš žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjų, laikoma kad šį priedą Ūkininkas gauna neteisėtai. Neteisėtai gautą priedą Ūkininkas per 30 darbo dienų nuo žemės ūkio produkcijos ir žemės ūkio paslaugų pardavimo dienos privalo grąžinti į biudžetą. Laiku to nepadariusiam asmeniui Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai.

 

 

Kokiais dokumentais įforminamas Ūkininkų žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pardavimas?

 

Ūkininko žemės ūkio produkcijos tiekimas turi būti įforminamas:

 • PVM sąskaitas faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas.
 • laisvos formos dokumentu, kai:
  1. žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra:
   1. Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas,
   2. kitos ES valstybės narės arba trečiosios valstybės (pvz., Rusijos) apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ar ne PVM mokėtojas);
   3. kitos ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.
  2. žemės ūkio paslaugas įsigyja:
   1. Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas,
   2. kitos ES valstybės  narės  ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas),
   3. ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

Kai žemės ūkio produkciją ir paslaugas įsigyja Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, tai žemės ūkio produkcijos PVM sąskaitą faktūrą ir žemės ūkio paslaugų  laisvos formos dokumentą turi išrašyti pirkėjas, PVM mokėtojas. Kai žemės ūkio paslaugas įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laisvos formos dokumentą turi išrašyti Ūkininkas.

Svarbu įsidėmėti! Kompensacinio priedo dydis (tarifas ir suma) privalo būti nurodytas apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas.

 

 

Lietuvos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjams, superkantiems žemės ūkio produkciją ir gaunantiems paslaugas iš Ūkininkų

 

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys (PVM mokėtojai, ne PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), šalies teritorijoje įsigyjantys žemės ūkio produkciją ir (arba) paslaugas iš Ūkininkų, AVMI, kurioje yra įsiregistravę mokesčių mokėtojais, kiekvieną mėnesį turi teikti tinkamai užpildytas VMI prie FM 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2004, Nr. 46-1545) nustatytas FR0617 formas (jas galima gauti AVMI arba VMI prie FM interneto puslapyje (adresu: http://www.vmi.lt/). Minėti asmenys šias formas privalo pateikti  iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos.

Be to, PVM mokėtojas įsigytos žemės ūkio produkcijos ir gautų žemės ūkio paslaugų apskaitos dokumentuose nurodytą kompensacinio priedo sumą nustatyta tvarka turi teisę įtraukti į PVM atskaitą.

Informaciją parengė VMI.

 

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.