Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu
Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu Spausdinti El. paštas

 

1. Kokiais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM?

2. Kada PVM mokėtojas laikomas pasirinkusiu gautą avansą apmokestinti PVM?

3. Ar privaloma skaičiuoti PVM nuo gauto prekių (paslaugų), kurios pagal sutartį bus baigtos tiekti (teikti) po 12 mėnesių, tačiau dalis paslaugų bus suteikta anksčiau nei prieš 12 mėnesių, avanso?

4. Ar privaloma skaičiuoti PVM nuo užsienio asmeniui, neįsikūrusiam Lietuvoje, mokamo avanso, kai šias nestandartizuotos įrangos kūrimo paslaugas Lietuvoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui numato suteikti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos?

5. Ar Lietuvos įmonei A, PVM mokėtojai, atsiranda prievolė skaičiuoti PVM nuo Estijos įmonei B sumokėto prekių patiekimo į Lietuvą avanso, jei tos prekės įmonei A bus patiektos vėliau nei po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos?

6. Ar avansas, gautas už paskutinį patalpų nuomos mėnesį, yra PVM objektas? (pagal sutarties sąlygas patalpos išnuomojamos 2 metams, pradedamos nuomoti kitą mėnesį po avanso sumokėjimo).

7. Ar avansas, gautas už tris paskutinius automobilio nuomos mėnesius, yra PVM objektas? (lengvasis automobilis išnuomotas 5-iems metams; 3-jų mėnesių nuomos dydžio avansas, kuris bus įskaičiuotas kaip paskutinių 3 mėnesių nuomos mokestis, sumokėtas 2010 m. sausio 26 d.; nuomos paslaugos pradėtos teikti 2010 m. vasario mėnesį, automobilio nuomos PVM sąskaitos faktūros išrašomos kas mėnesį (už vasario mėnesio automobilio nuomą PVM sąskaita išrašyta kovo 5 dieną).

8. Ar įmonė turi apskaičiuoti PVM nuo avanso, gauto prieš du metus, jei paslaugos, už kurias buvo sumokėtas avansas, iki šiol nėra suteiktos, o asmuo, sumokėjęs avansą, jau likviduotas?

9. Ar pagal preliminarią buto pirkimo - pardavimo sutartį pirkėjo sumokėta užstato suma, pagal PVM įstatymą, laikoma buto pirkimo avansu?

10. Ar nuo preliminarios, ar nuo pagrindinės gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos pradedamas skaičiuoti 12-os mėnesių laikotarpis, kuriam pasibaigus atsiranda prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM?

11. Kokios prievolės atsiranda PVM mokėtojui, kai avansas, nuo kurio prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, gautas 2010 metų sausio mėn., o prekės patiektos (paslaugos suteiktos) 2011 metų balandžio mėnesį?

12. Ar reikia apmokestinti PVM avansą, gautą už prekes ir paslaugas, kurias apmokestinant PVM yra taikoma maržos schema?

13. Koks yra avanso PVM apmokestinimo momentas?

14. Kaip nuo gauto avanso apskaičiuojamas PVM?

15. Pagal kokį PVM tarifą turi būti apmokestinamas gautas avansas?

16. Kokiu dokumentu turi būti įforminamas avansas, nuo kurio apskaičiuojamas PVM?

17. Ar PVM deklaracijoje turi būti deklaruotas per mokestinį PVM laikotarpį gautas (mokamas) avansas ir nuo jo apskaičiuotas PVM?

 

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 14 straipsnio 4 dalies nuostatas, tam tikrais atvejais už prekes ir paslaugas, kurios bus parduotos ateityje, gautas avansas, tampa PVM objektu. Kokiais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM? Kas ir kada nuo gauto avanso turi apskaičiuoti PVM? Kaip deklaruoti nuo avanso apskaičiuotą pardavimo PVM? Atsakymus į šiuos ir kitus su avanso apmokestinimu PVM susijusius klausimus Jūs rasite šiame leidinyje.

1. Kokiais atvejais nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM?

Jeigu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartyje yra numatyta gauti avansą (t. y., jei numatyta už prekes arba paslaugas visiškai ar iš dalies atlyginti iš anksto), tai prekių tiekėjui ar paslaugos teikėjui prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM atsiranda, jeigu pagal sutarties sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos. Šiuo atveju 12 mėnesių turi praeiti nuo sandorio sudarymo dienos iki prekės perdavimo (paslaugos suteikimo) dienos.

1 pavyzdys

Tarkime, kad įmonė A, PVM mokėtoja, 2010 m. sausio mėn. su įmone B, PVM mokėtoja, sudarė gamybinių įrengimų pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartyje numatyta, kad įmonė B įrengimus įmonei A pagamins ir perduos 2011 m. balandžio mėnesį. Įmonė A sutartyje įsipareigoja įmonei B kas mėnesį iki įrengimų perdavimo mokėti nustatyto dydžio įrengimų pirkimo avansą. Kadangi įrengimų perdavimas numatytas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo, todėl įmonė B privalo kas mėnesį nuo gautos avanso sumos apskaičiuoti PVM.

Nuo 2010 01 01 apmokestinamasis asmuo ir tuo atveju, kai pagal sandorio sąlygas prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM, t. y. PVM apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą.

2 pavyzdys

Tarkime, kad įmonė A, PVM mokėtoja, 2010 m. sausio mėn. su įmone B, PVM mokėtoja, sudarė įrengimų pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartyje numatyta, kad įmonė B įrengimus įmonei A pagamins ir perduos 2010 m. liepos mėnesį. Įmonė A sutartyje įsipareigoja įmonei B kas mėnesį iki įrengimų perdavimo mokėti nustatyto dydžio įrengimų pirkimo avansą.

Įrengimų perdavimas numatytas anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo. Tokiu atveju įmonei B neatsiranda prievolės gauto avanso apmokestinti PVM. Tačiau įmonė B pasirinko gautą avansą apmokestinti PVM, t. y. PVM apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą, ir dėl to įmonė nuo kas mėnesį gautos avanso sumos apskaičiuoja PVM.

2. Kada PVM mokėtojas laikomas pasirinkusiu gautą avansą apmokestinti PVM?

PVM mokėtojas laikomas pasirinkusiu gautą avansą apmokestinti PVM, kai jis avanso gavimą PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka įformina PVM sąskaita faktūra (šią PVM sąskaitą faktūrą išrašo avanso gavėjas ir joje nurodo, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso).

3. Ar privaloma skaičiuoti PVM nuo gauto prekių (paslaugų), kurios pagal sutartį bus baigtos tiekti (teikti) po 12 mėnesių, tačiau dalis paslaugų bus suteikta anksčiau nei prieš 12 mėnesių, avanso?

Neprivaloma. PVM nuo prekių (paslaugų) pardavimo avanso privalo būti skaičiuojamas, jeigu visos prekės (paslaugos) bus patiektos (suteiktos) vėliau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos. Jeigu per 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo laikotarpį bus išrašomi apskaitos dokumentai, įforminantys atitinkamos dalies prekių (paslaugų) patiekimą (suteikimą), tai avanso mokėjimas pagal tokį sandorį apmokestinamojo momento nesukurs (tačiau neturi būti siekiama vien formaliai patenkinti šį reikalavimą, pvz., atlikus iš esmės nereikšmingus darbus ir išrašius atitinkamą apskaitos dokumentą per 12 mėnesių laikotarpį, kai visos kitos paslaugos bus suteiktos vėliau ).

Tačiau nuo 2010 01 01 klausime pateiktu atveju, asmuo, gavęs avansą už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM, t. y. prekių tiekimo arba paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą.

1 pavyzdys

Tarkime, įmonė A 2010 metų liepos mėn. su alaus darykla sudarė reklamos paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią reklamos agentūra įsipareigojo surengti reklaminę akciją ir žaidimą, kurie turėtų baigtis 2011 metų rugsėjį. Reklamos pirkėja (alaus darykla) įsipareigoja įmonei A sumokėti 25 000 Lt (plius PVM). Pagal pasirašytą sutartį alaus darykla įmonei A turi sumokėti avansą (10 000 Lt) per 10 dienų po sutarties pasirašymo, o įmonė A reklamos paslaugas alaus daryklai įsipareigoja suteikti iki 2011-09-01. Įmonė A kas mėnesį išrašo alaus daryklai atliktų tam tikrų darbų organizuojant reklaminę kampaniją ciklą PVM sąskaitas faktūras.

Atsižvelgiant į tai, kad dalies paslaugų teikimas yra užbaigtas ir įformintas iki 12 mėnesių laikotarpio pabaigos, PVM nuo pagal tokias sandorio sąlygas mokamo avanso skaičiuoti nereikia. Tačiau šiuo atveju reklamos agentūra turi teisę pasirinkti nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM, t. y. paslaugų teikimo apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą.

2 pavyzdys

Žurnalo leidyba užsiimanti įmonė 2010 metų rudenį paskelbė žurnalų 2011m. prenumeratą. 2010 m. lapkričio mėnesį už minėtą prenumeratą įmonė gavo 20 000 Lt, gruodį – 50 000 Lt avanso (avanso gavimui iš prenumeratorių įmonė išrašė laisvos formos dokumentą). Įmonė 2011 metais numato išleisti 12 žurnalų numerių (kas mėnesį po numerį).

Prenumeratos atveju avansas yra gaunamas už visus (ar dalį) per ateinančius metus patiektinų žurnalų numerius. Nors paskutiniai žurnalų numeriai bus patiekti prenumeratoriui vėliau nei po 12 mėnesių nuo prenumeratos sutarties sudarymo dienos, tačiau pirmasis žurnalo numeris jau bus patiektas 2011 m. sausio mėnesį. Tokiu atveju įmonė nuo gautų avanso sumų 2010 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais PVM neprivalo skaičiuoti, tačiau turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM jo gavimo momentu.

Jeigu minėtoji įmonė 2010 metais prenumeratą paskelbtų 2012 metams, tai tokiu atveju visi žurnalo numeriai prenumeratorius pasiektų praėjus 12 mėnesių po prenumeratos sutarties sudarymo. Tokiu atveju įmonė nuo gautų avanso sumų 2010 metais turėtų skaičiuoti PVM.

3 pavyzdys

Įmonė A su įmone B 2010 m. sausio mėnesį sudarė statybos darbų atlikimo sutartį, kurioje įmonė A įsipareigojo per 10 mėnesių po sutarties pasirašymo pastatyti įmonei B gamybines patalpas. Įmonė B įsipareigojo per tris mėnesius po sutarties pasirašymo sumokėti įmonei A 20 000 Lt avansą.

Įmonė A iš įmonės B avansą gavo 2010 m. vasario mėnesį ir atsižvelgdama į tai, kad visi statybos darbai bus atlikti anksčiau kaip per 12 mėnesių po sutarties pasirašymo, PVM nuo avanso neskaičiuoja. Įmonė A, pažeisdama sutarties sąlygas, gamybines patalpas įmonei B pastatė ne per 10 mėnesių, kaip buvo numatyta sutartyje, o per 13 mėnesių, t. y. statybos darbai buvo užbaigti tik 2011 m. balandžio mėnesį. Tarkime, kad:

I atvejis. Įmonė A, pabaigusi tam tikrą statybos darbų ciklą, atliktus darbus įformina darbų priėmimo aktu, išrašo šių darbų atlikimo PVM sąskaitą faktūrą ir apskaičiuoja statybos darbų pardavimo PVM. Tarkime, kad tokie darbų priėmimo aktai buvo pasirašyti ir PVM sąskaitos faktūros išrašytos 2010 m. kovo mėnesį (pabaigus "nulinį" ciklą), balandžio mėnesį (pabaigus statyti pirmąjį aukštą) ir t. t. Tokiu atveju nors įmonė A sutartyje numatytus statybos darbus atliks ir vėliau kaip po 12 mėnesių, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad įmonė, pabaigusi tam tikrą statybos darbų ciklą, atliktus darbus įformino darbų priėmimo aktu ir išrašė tų darbų atlikimo PVM sąskaitas faktūras, nuo gauto avanso PVM neprivalo skaičiuoti (tačiau gali pasirinkti gautą avansą jo gavimo momentu apmokestinti PVM).

II atvejis. Įmonė A darbų priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą įformino pabaigusi visus darbus, t. y. 2011 m. balandžio mėnesį. PVM nuo gauto avanso turi būti skaičiuojamas.

III atvejis. Įmonė A po sutarties pasirašymo realiai jokių statybos darbų nevykdė, tačiau, pvz., 2010 m. gruodžio mėn. įformino atliktus nedidelės apimties statybos darbus, vėliau visų likusių darbų atlikimą įformino pabaigusi visus darbus, t. y. 2011 m. balandžio mėnesį. Tokiu atveju įmonei A gali būti pritaikytos Mokesčių administravimo įstatymo 10 ir 69 straipsnių nuostatos, jeigu įvertinus kitas sandorio sąlygas ir aplinkybes yra pagrindo laikyti tokį ūkinių operacijų įforminimo būdą piktnaudžiavimu siekiant atidėti PVM mokėjimo į biudžetą terminą.

4. Ar privaloma skaičiuoti PVM nuo užsienio asmeniui, neįsikūrusiam Lietuvoje, mokamo avanso, kai šias nestandartizuotos įrangos kūrimo paslaugas Lietuvoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui numato suteikti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos?

Taip, prievolė skaičiuoti PVM nuo gauto avanso atsiranda ir tokiu atveju, kai Lietuvos apmokestinamasis asmuo avansą moka Lietuvoje neįsikūrusiam užsienio apmokestinamajam asmeniui, kuris Lietuvoje teikia nestandartizuotos įrangos kūrimo paslaugas, o šis avansas mokamas už paslaugas, kurios bus suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos. Šiuo atveju, vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paslaugos laikomos suteiktos Lietuvoje ir čia jos yra PVM objektas. Atsižvelgiant į PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, PVM nuo įsigytų paslaugų (o taip pat ir mokamo avanso) turi apskaičiuoti paslaugų gavėjas.

5. Ar Lietuvos įmonei A, PVM mokėtojai, atsiranda prievolė skaičiuoti PVM nuo Estijos įmonei B sumokėto prekių patiekimo į Lietuvą avanso, jei tos prekės įmonei A bus patiektos vėliau nei po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos?

Lietuvos įmonė A šiuo atveju yra avanso mokėtoja, o ne gavėja. Be to, prekių tiekimo vieta yra Estija ir dėl to šių prekių tiekimo PVM objektas yra Estijoje. Tokiu atveju, Lietuvos įmonei A negali atsirasti prievolės apskaičiuoti PVM nuo įmonei B sumokėto avanso.

6. Ar avansas, gautas už paskutinį patalpų nuomos mėnesį, yra PVM objektas? (pagal sutarties sąlygas patalpos išnuomojamos 2 metams, pradedamos nuomoti kitą mėnesį po avanso sumokėjimo).

Atsižvelgiant į tai, kad nuomos paslauga numatyta pradėti teikti kitą mėnesį po avanso gavimo, tai nors pagal sutarties sąlygas avansas bus laikomas atlygiu už nuomos paslaugas, suteiktas vėliau kaip po 12 mėnesių, prievolės skaičiuoti PVM nuo avanso neatsiranda. Šiuo atveju paslaugos teikėjas (avanso gavėjas) turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM avanso gavimo momentu.

7. Ar avansas, gautas už tris paskutinius automobilio nuomos mėnesius, yra PVM objektas? (lengvasis automobilis išnuomotas 5-iems metams; 3-jų mėnesių nuomos dydžio avansas, kuris bus įskaičiuotas kaip paskutinių 3 mėnesių nuomos mokestis, sumokėtas 2010 m. sausio 26 d.; nuomos paslaugos pradėtos teikti 2010 m. vasario mėnesį, automobilio nuomos PVM sąskaitos faktūros išrašomos kas mėnesį (už vasario mėnesio automobilio nuomą PVM sąskaita išrašyta kovo 5 dieną).

Atsižvelgiant į tai, kad lengvojo automobilio nuomos paslaugos pradėtos teikti 2010 m. vasario mėnesį, o apskaitos dokumentas, fiksuojantis nuomos paslaugų suteikimą išrašytas anksčiau nei 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo (už vasario mėnesio automobilio nuomą PVM sąskaita išrašyta 2010 m. kovo 5 dieną), tai nors pagal sutarties sąlygas avansas bus laikomas atlygiu už automobilio nuomos paslaugas, suteiktas vėliau kaip po 12 mėnesių, prievolės skaičiuoti PVM nuo avanso neatsiranda. Šiuo atveju paslaugos teikėjas (avanso gavėjas) turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM jo gavimo momentu.

8. Ar įmonė turi apskaičiuoti PVM nuo avanso, gauto prieš du metus, jei paslaugos, už kurias buvo sumokėtas avansas, iki šiol nėra suteiktos, o asmuo, sumokėjęs avansą, jau likviduotas?

Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos, už kurias gautas avansas, nebus suteiktos (nes asmuo, sumokėjęs avansą ir įsipareigojęs suteikti paslaugas, jau likviduotas), prievolės apskaičiuoti PVM nuo gauto avanso neatsiranda.

9. Ar pagal preliminarią buto pirkimo - pardavimo sutartį pirkėjo sumokėta užstato suma, pagal PVM įstatymą, laikoma buto pirkimo avansu?

Norint nustatyti, ar pirkėjo sumokėtas užstatas gali būti laikomas buto pirkimo avansu, kiekvieną atvejį reikia nagrinėti atskirai, atsižvelgiant į preliminarioje sutartyje numatytas užstato ėmimo, jo grąžinimo sąlygas ir tikslus. Jei preliminarioje sutartyje numatyta, kad įvykdžius toje sutartyje numatytas sąlygas, užstatas bus grąžinamas pirkėjui, tai toks užstatas PVM įstatymo prasme nelaikomas avansu. Tačiau, jei numatyta, kad po preliminarioje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo užstatas nebus grąžinamas pirkėjui, o pasirašytoje pagrindinėje buto pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta užstatą įskaičiuoti į perkamo (parduodamo) buto kainą, tai toks užstatas tampa avansu, mokamu už numatomą parduoti (nusipirkti) butą.

10. Ar nuo preliminarios, ar nuo pagrindinės gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos pradedamas skaičiuoti 12-os mėnesių laikotarpis, kuriam pasibaigus atsiranda prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM?

12–os mėnesių laikotarpis, kuriam pasibaigus atsiranda prievolė nuo gauto avanso skaičiuoti PVM, prasideda nuo pagrindinės gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nes preliminari sutartis iš esmės yra tik įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę gyvenamojo namo (ar kito daikto) pirkimo – pardavimo sutartį.

11. Kokios prievolės atsiranda PVM mokėtojui, kai avansas, nuo kurio prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, gautas 2010 metų sausio mėn., o prekės patiektos (paslaugos suteiktos) 2011 metų balandžio mėnesį?

Šiuo atveju prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) 2010 metų sausio mėnesį turi išrašyti gauto avanso PVM sąskaitą faktūrą ir nuo jo apskaičiuoti PVM, taikant tuo metu galiojantį PVM tarifą. Prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas), 2011 metų balandžio mėnesį patiekęs prekes (suteikęs paslaugas), privalo prekių pardavimą (paslaugų suteikimą) įforminti PVM sąskaita faktūra, kurioje jis turi nurodyti visą prekės (paslaugos) apmokestinamąją vertę (įskaitant gautą avansą be PVM) ir nuo jos apskaičiuoti PVM, taikant PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojantį naują PVM tarifą. Tačiau 2011 metų balandžio mėnesio PVM deklaracijoje PVM mokėtojas turi deklaruoti ne visą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą prekės (paslaugos) apmokestinamąją vertę, o tik skirtumą tarp prekės (paslaugos) PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos prekės (paslaugos) apmokestinamosios vertės ir avanso sumos be PVM bei ne visą pardavimo PVM sumą, apskaičiuotą taikant naują tarifą, o skirtumą tarp prekės (paslaugos) PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos pardavimo PVM sumos ir nuo avanso apskaičiuotos PVM sumos.

12. Ar reikia apmokestinti PVM avansą, gautą už prekes ir paslaugas, kurias apmokestinant PVM yra taikoma maržos schema?

Nuo PVM mokėtojų gauto avanso už prekes ir paslaugas, kurias apmokestinant PVM yra taikoma maržos schema (maržos schema gali būti taikoma turizmo paslaugoms, kurias teikia kelionės organizatoriai, naudotoms prekėms, meno kūriniams, kolekciniams, antikvariniams daiktams) PVM skaičiuoti nereikia.

13. Koks yra avanso PVM apmokestinimo momentas?

Avanso PVM apmokestinimo momentas yra avanso gavimo diena.

14. Kaip nuo gauto avanso apskaičiuojamas PVM?

Laikoma, kad avanso suma, kuri yra PVM objektas, gauta įskaitant PVM. Todėl pardavimo PVM nuo gauto avanso išskaičiuojamas iš gauto avanso sumos.

15. Pagal kokį PVM tarifą turi būti apmokestinamas gautas avansas?

Avansas turi būti apmokestinamas taikant tokį pat PVM tarifą kaip ir prekėms ar paslaugoms, kurias pagal sutarties sąlygas numato patiekti (pateikti) PVM mokėtojas.

16. Kokiu dokumentu turi būti įforminamas avansas, nuo kurio apskaičiuojamas PVM?

Pagal PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį, avanso gavimas, kai atsiranda prievolė nuo jo apskaičiuoti PVM, privalo būti įforminamas PVM sąskaita faktūra. Šią PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti avanso gavėjas ir joje turi nurodyti, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso.

17. Ar PVM deklaracijoje turi būti deklaruotas per mokestinį PVM laikotarpį gautas (mokamas) avansas ir nuo jo apskaičiuotas PVM?

Per mokestinį PVM laikotarpį gautas avansas turi būti deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 11 laukelyje "PVM apmokestinami tiekimai", o nuo avanso apskaičiuota PVM suma – 29, 30 ar 31 laukelyje (atsižvelgiant į tai, pagal kokį PVM tarifą apmokestinamos sutartyje numatytos tiekti prekės ir/ar paslaugos). Per mokestinį PVM laikotarpį Lietuvoje neįsikūrusiam užsienio asmeniui mokamas avansas, nuo kurio avanso mokėtojui atsiranda prievolė skaičiuoti pardavimo PVM, deklaruojamas PVM deklaracijos 23 ir 24 laukeliuose, o nuo šio avanso apskaičiuota PVM suma –32 laukelyje (atsižvelgiant į tai, pagal kokį PVM tarifą apmokestinamos sutartyje numatytos įsigyti prekės ir/ar paslaugos).

VMI parengtas leidinys.

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.