Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su PVM
PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su PVM Spausdinti El. paštas

 

Informacija parengta pagal VMI leidinį.

I. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS

1. Koks dokumentas yra laikomas PVM sąskaita faktūra?

2. Kokiam tikslui naudojama PVM sąskaita faktūra?

3. Ar pinigų priėmimui gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra?

4. Kokiu būdu gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra?

5. Ar elektroniniu paštu gautą PVM sąskaitą faktūrą reikia atsispausdinti?

6. Kokie asmenys privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

7. Kas privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kai parduodama žemės ūkio produkcija perdirbimui?

8. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas pirkėjui, PVM mokėtojui, kai ją tiekia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

9. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas pirkėjui, ne PVM mokėtojui, kai ją tiekia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

10. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio paslaugų teikimas pirkėjui, PVM mokėtojui, kai jas teikia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

11. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio paslaugų teikimas pirkėjui, ne PVM mokėtojui, kai jas teikia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

12. Kokiu dokumentu įforminamas naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų, kuriems taikoma maržos schema, tiekimo faktas?

13. Kokiu dokumentu įforminama kelionės organizatoriaus galutiniam vartotojui suteikta paslauga?

14. Kokiu dokumentu įforminamas prekių (paslaugų) suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas?

15. Kokiu dokumentu įforminamas turtinis įnašas, nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo ar esminio pagerinimo (PVM įstatymo 9 straipsnio 2-4 dalys)?

II. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMO TERMINAI

16. Kada privalo būti išrašyta PVM sąskaita faktūra?

17. Per kiek laiko juridinis asmuo ar bet koks kitas apmokestinamasis asmuo gali kreiptis į pardavėją dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo?

18. Kada gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra už suteiktas ilgalaikes paslaugas (telekomunikacijų, nuomos ar pan.)?

19. Kada gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra už prekes (elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją)?

20. Kada PVM sąskaitą faktūrą gali išrašyti bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM neapmokestinamas paslaugas (PVM įstatymo 28 straipsnis)?

III. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS AVANSUI ĮFORMINTI

21. Kas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kai nuo gauto avanso skaičiuojamas PVM?

22. Kaip nuo gauto avanso PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuojamas PVM?

23. Kaip turi būti išrašoma "galutinė" PVM sąskaita faktūra, kai prieš tai PVM sąskaita faktūra buvo įformintas avanso gavimas ir nuo jo apskaičiuotas PVM?

IV. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS DEGALINĖSE

24. Kokiais atvejais kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra?

25. Kokiais atvejais degalų pardavėjas pirkėjui privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

26. Kokiais atvejais PVM sąskaita faktūra degalinėje gali būti neišrašoma?

27. Kokiais atvejais PVM sąskaita faktūra automatinėje degalinėje gali būti neišrašoma?

28. Kokiais atvejais automatinės degalinės degalų pardavėjas pirkėjui privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

V. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS REKVIZITAI

29. Kokie rekvizitai privalo būti nurodyti  PVM sąskaitoje faktūroje?

30. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys Direktyvos 2006/112/EB straipsniai, kurie galėtų būti nuorodomis PVM sąskaitoje faktūroje?

31. Ar PVM sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti jos pavadinimą ,,PVM sąskaita faktūra“?

VI. SUPAPRASTINTI PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REKVIZITAI

32. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje fiziniam asmeniui, nevykdančiam ūkinės veiklos (gyventojui)?

33. Kokie rekvizitai nenurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, kai teikiamos PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytos PVM neapmokestinamos paslaugos?

34. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, kai joje įforminamas prekės (paslaugos) suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, ar pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas?

35. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, kai nuosavybės teisės objektas perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas ar dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, kai grąžinamas iš esmės pagerintas pastatas (statinys), naudotas kitais tikslais negu nuosavybės teise, savininkui?

VII. ATVEJAI, KADA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NEIŠRAŠOMA

36. Kokiais atvejais fiziniam asmeniui (gyventojui) PVM sąskaita faktūra neišrašoma?

VIII. ATVEJAI, KADA IŠRAŠOMA BENDRA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

37. Kokiems asmenims Lietuvoje prekių (paslaugų) pardavėjas gali išrašyti bendrą PVM sąskaitą faktūrą?

38. Kokie asmenys Lietuvoje gali išrašyti bendrą PVM sąskaitą faktūrą?

IX. PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ SAUGOJIMAS

39. Kiek metų saugomos PVM sąskaitos faktūros?

40. Kur turi būti saugomos PVM sąskaitos faktūros?

41. Kokios formos turi būti saugomos PVM sąskaitos faktūros?

42. Ar gali būti rašytinės formos PVM sąskaitos faktūros saugomos tik elektronine forma?

43. Ar išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos?

44. Kur gali būti saugomos elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros?

X. PVM MOKĖTOJŲ PRIEVOLĖS

45. Kokios yra kitos prievolės, susijusios su PVM?

Šiame leidinyje aptariamos prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčio (toliau − PVM) sąskaitomis faktūromis, pagrindinės nuostatos dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų nurodymo PVM sąskaitose faktūrose.

 

I. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS

1. Koks dokumentas yra laikomas PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita-faktūra – tai laisvos formos rašytinis ar elektroninis dokumentas, kuriame turi būti nurodyti visi Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau − PVM įstatymas) nustatyti rekvizitai.

2. Kokiam tikslui naudojama PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas ir/arba paslaugų teikimas bei avanso gavimas, tačiau tik tuo atveju, kai nuo gauto avanso skaičiuojamas PVM. PVM mokėtojas, tik turėdamas PVM sąskaitą faktūrą, turi teisę į PVM atskaitą ar PVM susigrąžinimą, jeigu jo įsigytos prekės (paslaugos) yra susijusios su jo vykdoma PVM apmokestinama veikla.

3. Ar pinigų priėmimui gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra?

Vien tik pinigų priėmimui PVM sąskaita faktūra negali būti išrašoma, nes ji išrašoma tik prekių tiekimo (paslaugų teikimo) atvejais. Pinigų priėmimui yra naudojamas pinigų priėmimo kvitas (apskaitos dokumentas, kuris nustatytaisiais atvejais išduodamas pardavus prekę arba suteikus paslaugą) ar kitas vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas.

4. Kokiu būdu gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma laisvos formos popieriniame blanke ar elektroninėmis priemonėmis. PVM sąskaitą faktūrą išrašant elektroninėmis priemonėmis turi būti išankstinis susitarimas (išreikštas konkliudentiniais veiksmais arba raštu) su pirkėju, taip pat PVM sąskaita faktūra turi atitikti reikalavimus, nustatytus Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2004 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-82 (Žin., 2004, Nr. 75-2618).

Tais atvejais, kai PVM sąskaita faktūra yra išrašoma ant įprastinio PVM mokėtojo blanko ir jos elektroninis variantas (pvz., pdf failo formato) yra persiunčiamas elektroniniu paštu ar paskelbiamas įmonės sukurtoje saugioje savitarnos sistemoje, nėra laikoma, kad PVM sąskaita faktūra yra išrašyta elektroninėmis priemonėmis.

5. Ar elektroniniu paštu gautą PVM sąskaitą faktūrą reikia atsispausdinti?

Elektroniniu paštu gauta PVM sąskaita faktūra nelaikoma išrašyta elektroninėmis priemonėmis, todėl tokią gautą PVM sąskaitą faktūrą reikia atsispausdinti.

6. Kokie asmenys privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti PVM mokėtojas − prekių tiekėjas ir (arba) paslaugų teikėjas. Jis PVM sąskaitoje faktūroje turi įforminti prekių ir (arba) paslaugų pardavimo faktą tiek Lietuvos, tiek kitų Europos Sąjungos valstybių narių, tiek trečiųjų valstybių pirkėjams.

Nuo 2004-05-01 PVM sąskaitą faktūrą pardavėjo vardu gali išrašyti ir prekių (paslaugų) pirkėjas, tačiau tik tokiu atveju, jeigu yra sudaryta išankstinė sutartis pagal Susitarimo, kad prekių (paslaugų) tiekimą įformina pirkėjas, sudarymo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-51 (Žin., 2004, Nr. 59-2101). Taip pat PVM sąskaitą faktūrą pardavėjo vardu gali išrašyti ir trečiasis asmuo (pvz., tarpininkas).

Svarbu įsidėmėti tai, kad tuo atveju, kai į Europos Sąjungos valstybę narę tiekiama nauja transporto priemonė, jų tiekimo faktą PVM sąskaitoje faktūroje turi įforminti ir asmenys ne PVM mokėtojai (viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, įsigiję verslo liudijimus fiziniai asmenys, bankai ar draudimo įstaigos, gyventojai ir kiti).

7. Kas privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kai parduodama žemės ūkio produkcija perdirbimui?

Kai Lietuvos PVM mokėtojas parduoda žemės ūkio produkciją kitam Lietuvos PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašo ne pardavėjas, o pirkėjas, PVM mokėtojas. Ši nuostata taikoma tik tada, kai žemės ūkio produkcija tiekiama žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ar supirkėjams (pvz. grūdų supirkimo įmonėms). Kai žemės ūkio produkcija tiekiama galutiniam vartotojui, PVM sąskaita faktūra išrašoma bendra tvarka.

8. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas pirkėjui, PVM mokėtojui, kai ją tiekia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

Žemės ūkio produkcijos tiekimas pirkėjui, PVM mokėtojui, įforminamas PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaitą faktūrą turi išrašyti žemės ūkio produkcijos pirkėjas, PVM mokėtojas.

9. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas pirkėjui, ne PVM mokėtojui, kai ją tiekia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

Žemės ūkio produkcijos tiekimas pirkėjui, ne PVM mokėtojui, įforminamas laisvos formos apskaitos dokumentu. Šį dokumentą turi išrašyti ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir jame nurodyti Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus rekvizitus bei VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr. VA-47 (Žin., 2004, Nr. 55-1925) nustatytus rekvizitus.

10. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio paslaugų teikimas pirkėjui, PVM mokėtojui, kai jas teikia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

Žemės ūkio paslaugų teikimas pirkėjui, PVM mokėtojui, įforminamas laisvos formos apskaitos dokumentu. Šį dokumentą išrašo pirkėjas, PVM mokėtojas, ir jame nurodo Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus rekvizitus bei VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr. VA-47 (Žin., 2004, Nr. 55-1925) nustatytus rekvizitus.

11. Kokiu dokumentu įforminamas žemės ūkio paslaugų teikimas pirkėjui, ne PVM mokėtojui, kai jas teikia ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir kas jį privalo išrašyti?

Žemės ūkio paslaugų teikimas pirkėjui, ne PVM mokėtojui, įforminamas laisvos formos apskaitos dokumentu. Šį dokumentą išrašo ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, ir jame nurodo Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus rekvizitus bei VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr. VA-47 (Žin., 2004, Nr. 55-1925) nustatytus rekvizitus.

12. Kokiu dokumentu įforminamas naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų, kuriems taikoma maržos schema, tiekimo faktas?

Pardavėjas, PVM mokėtojas, nuolat tiekiantis naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kurių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža, tiekimo faktui įforminti privalo naudoti PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz. kasos aparato kvitą ar pan.), kuriuose neturi teisės nurodyti PVM tarifo ir sumos.

13. Kokiu dokumentu įforminama kelionės organizatoriaus galutiniam vartotojui suteikta paslauga?

Kelionių organizatoriaus suteikta galutiniam vartotojui paslauga įforminama PVM sąskaita faktūra, tačiau joje neturi būti nurodomas PVM tarifas ir suma. PVM sąskaitoje faktūroje nenurodoma PVM suma nei nuo visos paslaugos vertės, nei nuo kelionių organizatoriaus apskaičiuotos maržos (pati marža taip pat nenurodoma).

Kai kelionių organizatorius paslaugą teikia fiziniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, tai pagal Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941; 2008, Nr. 105-4023), paslaugų teikimui įforminti gali nenaudoti PVM sąskaitos faktūros tuo atveju, kai paslaugos teikimas fiziniam asmeniui įforminamas kasos aparato kvitu (jame taip pat neturi būti nurodomas nei PVM tarifas, nei suma).

14. Kokiu dokumentu įforminamas prekių (paslaugų) suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas?

Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas įforminamas PVM sąskaita faktūra.

15. Kokiu dokumentu įforminamas turtinis įnašas, nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo ar esminio pagerinimo (PVM įstatymo 9 straipsnio 2-4 dalys)?

Bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas, kai jis perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, iš esmės pagerinto pastato (statinio), naudoto kitais tikslais negu nuosavybės teise, grąžinimas jo savininkui turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra.

 

II. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMO TERMINAI

16. Kada privalo būti išrašyta PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant po prekių patiekimo ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti).

Jeigu prekių tiekimo (paslaugų teikimo) faktas įforminamas ne PVM sąskaita faktūra, o kasos aparato kvitu, tai PVM sąskaita faktūra išrašoma tik pirkėjui (klientui) pareikalavus.

17. Per kiek laiko juridinis asmuo ar bet koks kitas apmokestinamasis asmuo gali kreiptis į pardavėją dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo?

Jeigu prekes (paslaugas) įsigyja juridinis asmuo ar bet koks kitas apmokestinamasis asmuo ir jis pageidauja gauti to sandorio PVM sąskaitą faktūrą, jis privalo nedelsdamas po įvykusio prekių (paslaugų) tiekimo fakto, t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti, kreiptis į pardavėją ir pareikalauti tokios PVM sąskaitos faktūros, nes vėliau pardavėjas pirkėjui PVM sąskaitos faktūros išrašyti neprivalės.

18. Kada gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra už suteiktas ilgalaikes paslaugas (telekomunikacijų, nuomos ar pan.)?

Ilgalaikių paslaugų (t. y. paslaugų, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar pan.) teikimo atvejais gali būti išrašoma visų per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos.

19. Kada gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra už prekes (elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją)?

Ilgalaikio elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekimo atvejais gali būti išrašoma visų per mėnesį patiektų prekių PVM sąskaita faktūra, kuri turi būti išrašyta ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos.

20. Kada PVM sąskaitą faktūrą gali išrašyti bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM neapmokestinamas paslaugas (PVM įstatymo 28 straipsnis)?

Bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, sausio mėnesio 10 dienos išrašyti vieną bendrą per kalendorinius metus suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą.

 

III. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS AVANSUI ĮFORMINTI

21. Kas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kai nuo gauto avanso skaičiuojamas PVM?

PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti prekių tiekėjas ir (arba) paslaugų teikėjas, t. y. avanso gavėjas, ir joje turi nurodyti, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso.

22. Kaip nuo gauto avanso PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuojamas PVM?

Laikoma, kad avanso suma (kuri yra PVM objektas) yra gauta įskaitant PVM, todėl pardavimo PVM nuo gauto avanso išskaičiuojamas iš gauto avanso sumos.

23. Kaip turi būti išrašoma ,,galutinė“ PVM sąskaita faktūra, kai prieš tai PVM sąskaita faktūra buvo įformintas avanso gavimas ir nuo jo apskaičiuotas PVM?

Prekių (paslaugų) pardavėjas privalo prekių pardavimą (paslaugų suteikimą) įforminti PVM sąskaita faktūra. Joje jis turi nurodyti visą prekės (paslaugos) apmokestinamąją vertę (įskaitant gautą avansą be PVM) ir nuo jos apskaičiuoti PVM.

 

IV. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS DEGALINĖSE

24. Kokiais atvejais kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra?

Prekes ir paslaugas parduodant mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje, kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, jeigu:

kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 500 litų;

kasos aparato kvite yra nurodyti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522), nustatyti rekvizitai išduodamiems kasos aparatų kvitams;

kasos aparato kvite yra nurodytas rekvizitas (-ai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją. Tokiu rekvizitu gali būti laikomas pirkėją identifikuojančios kortelės numeris, kodas ar kitas pirkėją identifikuojantis duomuo (pvz., PVM mokėtojo kodas). Identifikuojančiomis kortelėmis laikomos degalinės, kredito įstaigų išduotos atsiskaitymo kortelės, nuolaidų kortelės ar kitos pirkėją identifikuojančios kortelės, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (grynaisiais, pagal sudarytas kreditines sutartis ar pan.) degalinėje pirkėjas atsiskaito už įsigytus degalus ir kitas prekes (paslaugas). Tai turi būti tokios kortelės, kurios išduotos konkrečiam asmeniui. Pirkėją identifikuojantis rekvizitas kvite jokiu būdu negali būti įrašytas ranka, tai turi būti atlikta kvitą suformavusiomis techninėmis priemonėmis.

Jeigu degalinėje pirkėjui išduotame kasos aparato kvite yra visi aukščiau išdėstyti reikalavimai, tai prekių (paslaugų) pirkėjas turi teisę tokiame kasos aparato kvite, kuris bus laikomas PVM sąskaita faktūra, išskirtą PVM sumą PVM įstatymo nustatyta tvarka įtraukti į PVM atskaitą.

25. Kokiais atvejais degalų pardavėjas pirkėjui privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

Jeigu pirkėjas degalinėje įsigyja prekių (paslaugų) iki 500 litų ir atsiskaito grynais pinigais, bet neturi jokios identifikacinės kortelės arba pirkėjo identifikacinio duomens (pvz., kodo, PVM mokėtojo kodo ar kt.) negalima įvesti į degalinės kasos aparatą ir išspausdinti kvite, tai pardavėjas, pirkėjui paprašius, privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą (nes kvitas nelaikomas (nepripažįstamas) PVM sąskaita faktūra). Šiuo atveju pirkėjas privalo nedelsdamas (per protingai trumpą laiką, per kurį įmanoma tai padaryti) kreiptis į pardavėją, kad jam išrašytų PVM sąskaitą faktūrą.

Jeigu pirkėjas degalinėje įsigyja prekių (paslaugų) už 500 litų ar daugiau ir atsiskaito grynais pinigais, bet neturi jokios identifikacinės kortelės arba pirkėjo identifikacinio duomens (pvz., kodo, PVM mokėtojo kodo ar kt.) negalima įvesti į degalinės kasos aparatą ir išspausdinti kvite, tai pardavėjas, pirkėjui paprašius, privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą (nes kvitas nelaikomas (nepripažįstamas) PVM sąskaita faktūra). Šiuo atveju pirkėjas privalo nedelsdamas (per protingai trumpą laiką, per kurį įmanoma tai padaryti) kreiptis į pardavėją, kad jam išrašytų PVM sąskaitą faktūrą.

Jeigu pirkėjas degalinėje atsiskaito įmonės ar asmens vardu degalinės išduota kredito ar debeto kortele arba banko išduota kortele ir įsigyja prekių (paslaugų) už 500 litų ar daugiau, tai pardavėjas, pirkėjui paprašius, privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kadangi išduotas kvitas nelaikomas (nepripažįstamas) PVM sąskaita faktūra. Pardavėjas gali išrašyti ir vieną per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio, kurį buvo patiektos prekės (paslaugos), 10 dienos.

Jeigu pirkėjas degalinėje, kuri turi technines priemones identifikuoti pirkėją (techninėmis priemonėmis įvesti į kasos aparatą, pvz., pirkėjo įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ir išspausdinti kvite), įsigyja prekių (paslaugų) už 500 litų ar daugiau, tai išduotas kvitas nelaikomas PVM sąskaita faktūra. Pardavėjas, pirkėjui paprašius, privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Pardavėjas gali išrašyti ir vieną per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio, kurį buvo parduotos prekės (paslaugos), 10 dienos.

26. Kokiais atvejais PVM sąskaita faktūra degalinėje gali būti neišrašoma?

Jeigu pirkėjas degalinėje atsiskaito įmonės ar asmens vardu degalinės išduota kredito ar debeto kortele arba banko išduota kortele ir įsigyja prekių (paslaugų) iki 500 litų, tai pardavėjas pirkėjui PVM sąskaitos faktūros neprivalo išrašyti, nes išduotas kvitas yra laikomas (pripažįstamas) PVM sąskaita faktūra. Tačiau, pirkėjui susitarus su pardavėju, gali būti išrašyta viena per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaita faktūra iki kito mėnesio, kurį buvo patiektos prekės (paslaugos), 10 dienos.

Jeigu pirkėjas degalinėje, kuri turi technines priemones identifikuoti pirkėją (techninėmis priemonėmis įvesti į kasos aparatą, pvz., pirkėjo įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ir išspausdinti kvite), įsigyja prekių (paslaugų) iki 500 litų, tai jam išduotas kvitas laikomas (pripažįstamas) PVM sąskaita faktūra. Pardavėjas pirkėjui PVM sąskaitos faktūros neprivalo išrašyti. Tačiau pirkėjui paprašius, iki kito mėnesio, kurį buvo patiektos prekės (paslaugos), 10 dienos gali būti išrašyta viena per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaita faktūra.

27. Kokiais atvejais PVM sąskaita faktūra automatinėje degalinėje gali būti neišrašoma?

Kai pirkėjas, automatinėje degalinėje įsigijęs degalų iki 500 Lt, yra identifikuotas kasos aparato kvite, šis kasos aparato kvitas laikomas PVM sąskaita faktūra. Pardavėjas tokiam pirkėjui kitos PVM sąskaitos faktūros neprivalo išrašyti. Tačiau pardavėjas, šalių susitarimu, gali išrašyti vieną per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio 10 dienos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tie automatinių degalinių operatoriai, kurie yra parengę identifikacines korteles, leidžiančias identifikuoti pirkėją, ir tokiu būdu jiems sudarę sąlygas gauti kasos aparato kvitus, laikomus PVM sąskaitomis faktūromis, tačiau pirkėjai dėl tokių kortelių gavimo į pardavėjus nesikreipia, tokiems pirkėjams kitokių PVM sąskaitų faktūrų pagal pateiktus anksčiau išduotus kasos aparato kvitus gali neišrašyti.

28. Kokiais atvejais automatinės degalinės degalų pardavėjas pirkėjui privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

Kai pirkėjas įsigyja degalų iki 500 Lt automatinėje degalinėje, kuri nėra sudariusi sąlygų gauti identifikacinių kortelių ir išduoti kasos aparato kvitų, kuriuose pirkėjas identifikuojamas, tokiam pirkėjui PVM sąskaita faktūra pagal išduotą kasos aparato kvitą (kuriame pirkėjas nėra identifikuotas) turėtų būti išrašoma tik tuo atveju, kai pirkėjas į pardavėją degalinėje nurodytu adresu kreipiasi nedelsdamas (per protingai trumpą laiką).

Jei pirkėjas, automatinėje degalinėje įsigijęs degalų už 500 Lt ir daugiau, yra identifikuotas kasos aparato kvite, tai šis kasos aparato kvitas nelaikomas PVM sąskaita faktūra. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad jam būtų išrašyta PVM sąskaita faktūra, tai jis turi kreiptis į degalų pardavėją minėtoje degalinėje nurodytu adresu. Tačiau pardavėjas šalių susitarimu gali išrašyti vieną per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą iki kito mėnesio 10 dienos.

 

V. PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS REKVIZITAI

29. Kokie rekvizitai privalo būti nurodyti  PVM sąskaitoje faktūroje?

PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti PVM įstatymo 80 straipsnyje nustatyti tokie rekvizitai:

PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

(Kaip ir kiekviename dokumente, taip ir PVM sąskaitoje faktūroje, turi būti nurodyta jos išrašymo data. Svarbu atsiminti, kad apskaitos dokumentuose šią datą draudžiama taisyti);

prekių (paslaugų) pardavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita faktūra įforminamas avanso gavimas − avanso gavimo diena, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

(Vadinasi, PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodyta ne tik jos išrašymo data, bet ir prekių ir (arba) paslaugų pardavimo (prekės perdavimo pirkėjui nuosavybės teise data arba paslaugų suteikimo data) ar avanso gavimo diena, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data);

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris

(Nuo 2004-05-01 PVM mokėtojas, įforminęs prekių ir (arba) paslaugų pardavimo faktą, PVM sąskaitoje faktūroje turi įrašyti seriją ir numerį. PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį PVM mokėtojas gali pasirinkti savo nuožiūra. Tačiau PVM sąskaitos faktūros numeris turi būti sudarytas didėjančia tvarka ir paremtas viena ar daugiau serijų. PVM sąskaitos faktūros serija gali būti sudaroma iš raidinių ar skaitmeninių simbolių arba skaitmenų. Skirtingose PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Pavyzdžiui

 • A serija Nr. 1
 • A serija Nr. 2
 • A serija Nr. 3 arba
 • VL serija Nr. 1
 • VL serija Nr. 01
 • VL serija Nr. 001 arba
 • 2VV serija Nr. 10
 • 2VV serija Nr. 11 ir pan.

Taigi, PVM mokėtojas PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį PVM sąskaitoje faktūroje (ne specialiame blanke) turi įrašyti pats. PVM mokėtojas turi teisę pats pasirinkti, ar PVM sąskaitoje faktūroje prie serijos (numerio) įrašyti žodį ,,serija” (numeris), ar jo neįrašyti. Svarbu, kad skirtingose PVM sąskaitose faktūrose nebūtų nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija. Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu PVM mokėtojai nuo 2004-05-01 dar naudoja specialius PVM sąskaitų faktūrų blankus, numerio ir serijos juose įrašyti nereikia (jie blanke jau yra nurodyti);

prekių (paslaugų) pardavėjo PVM mokėtojo kodas;

prekių (paslaugų) pirkėjo PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodys prekių (paslaugų) pardavėjui, įsigydamas prekes. Jeigu Lietuvos PVM mokėtojas tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas Lietuvoje, jis visada privalo nurodyti pirkėjo, PVM mokėtojo kodą (jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas);.

(Jeigu Lietuvos PVM mokėtojas tiekia prekes kitos Europos Sąjungos valstybės narės pirkėjui, tai PVM mokėtojo kodą jis nurodo tik tuo atveju, jeigu kitos Europos Sąjungos valstybės narės pirkėjas pateikia jam savo PVM mokėtojo kodą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, prekiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, tai yra labai svarbus rekvizitas ir nuo jo įrašymo (neįrašymo) į PVM sąskaitą faktūrą gali priklausyti PVM apmokestinimo tarifas, t. y. jeigu Lietuvos PVM mokėtojas pirkėjas savo PVM mokėtojo kodą nurodo kitos Europos Sąjungos valstybės narės pardavėjui, tai pardavėjas parduodamoms į kitą Europos Sąjungos valstybę narę išgabentoms prekėms gali taikyti 0 PVM tarifą. Ir atvirkščiai, jeigu minėtas kodas nebus nurodytas (ar prekės nebus išgabentos), prekės gali būti apmokestintos toje Europos Sąjungos valstybėje narėje nustatytu PVM tarifu.

Taigi, ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pirkėjo nurodytas PVM mokėtojo kodas yra teisingas (galiojantis toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje verslo partneris registruotas PVM mokėtoju), pasitikrinti galima Europos Komisijos interneto svetainėje (http://europa.eu.int/vies).

Nuo 2004-05-01 PVM mokėtojai dėl Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojo kodo, pavadinimo, vardo, pavardės pasitikrinimo gali kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tarptautinių mainų skyrių:

specialiu telefono numeriu (8-700) 55566;

pateikti prašymą paštu adresu: Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius;

pateikti prašymą elektroniniu paštu adresu: vies@vmi.lt

pateikti prašymą faksu (8-5) 2125673);

prekių (paslaugų) pardavėjo pavadinimas, adresas arba vardas, pavardė ir nuolatinė gyvenamoji vieta (jei tai fizinis asmuo);

prekių (paslaugų) pirkėjo pavadinimas, adresas arba vardas, pavardė ir nuolatinė gyvenamoji vieta (jei tai fizinis asmuo);

parduodamų prekių (paslaugų) pavadinimas;

parduodamos prekės (paslaugos) vieneto kaina be PVM, taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;

parduodamų prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (be PVM);

PVM tarifas (tarifai);

PVM suma nacionaline valiuta (šiuo metu Lietuvoje nacionalinė valiuta yra litas);

(PVM sąskaitoje faktūroje PVM suma privalo būti nurodyta nacionaline valiuta. Be abejo, papildomai PVM sumą galima nurodyti ir kitomis valiutomis. Tuo tarpu apmokestinamoji vertė ir kitos sumos gali būti nurodytos ir kitomis valiutomis. PVM suma PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta tokia, kokia apskaičiuojama nuo prekės (paslaugos) apmokestinamosios vertės (be PVM), taikant PVM tarifus, nustatytus PVM įstatymo 19 straipsnyje);

kai parduodamos prekės (paslaugos), kurios yra PVM neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 PVM tarifą arba už kurias yra prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti ) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui, PVM sąskaitoje faktūroje reikia įrašyti PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą;

(Šis rekvizitas PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas prekių (paslaugų) pardavėjo nuožiūra (pvz., ,,PVM įstatymo 49 straipsnis“ arba ,,Direktyvos 2006/112/EB 138 (1.) straipsnis“) arba tiesiog įrašomas sakinys iš PVM įstatymo ,,prekės tiekiamos į kitą Europos Sąjungos valstybę“ ir panašiai);

jei bus tiekiama į kitą Europos Sąjungos valstybę narę nauja transporto priemonė, tuomet privaloma nurodyti tiekiamos naujos transporto priemonės eksploatavimo pradžią, ridą, valandų skaičių;.

(PVM mokėtojas arba ne PVM mokėtojas, į kitą Europos Sąjungos valstybę narę parduodantis naują motorinę transporto priemonę, PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti motorinės transporto priemonės eksploatavimo pradžią (datą) ir ridą, o parduodantis laivą ir/ar orlaivį – eksploatavimo pradžią (datą) ir plauktų (skristų) valandų skaičių);

Pavyzdys

UAB "Autocentras", PVM mokėtoja, 2008 m. gegužės mėnesį Švedijos gyventojui pardavė vieną naują automobilį "Mazda", kurio kaina be PVM – 60 000 Lt. Automobilis yra išgabentas iš Lietuvos. Lengvojo automobilio pardavimą Švedijos gyventojui UAB "Autocentras" turi įforminti PVM sąskaita faktūra ir joje nurodyti tokius rekvizitus:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

MR NR. 00111

2008-05-05

UAB "Autocentras" Kalnų g. 3, Marijampolė, Lietuva PVM mokėtojo kodas LT887654110

Nilsas Holmkvistas, Olav Palme, g. 15, Malme, Švedija

Lengvasis automobilis "Mazda" 1 vnt.
Automobilio kaina 60 000 litų
PVM tarifas 0 proc.
PVM suma 0 Lt
Automobilio eksploatavimo pradžia 2008-01-15
Automobilio rida 25 km

Automobilis apmokestinamas taikant 0 PVM tarifą pagal PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalį (arba pagal Europos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 138 (2) (a) straipsnį) "Naujos transporto priemonės tiekimas į kitą ES valstybę narę".

tuo atveju, kai taikoma speciali turizmo paslaugų PVM apmokestinimo schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus antrame skirsnyje, arba speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta šio įstatymo XII skyriaus trečiame skirsnyje, reikia nurodyti PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą;

(Kelionių organizatorius galutiniam vartotojui išrašytoje paslaugos (kuriai taikoma speciali apmokestinimo schema) suteikimo PVM sąskaitoje faktūroje gali įrašyti, kad taikomas PVM įstatymo XII skyriaus antras skirsnis ir/arba 101-105 straipsniai, ir/arba Direktyvos 2006/112/EB 306 straipsnis, ir/arba "Taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo schema". Pardavėjas, taikydamas specialią naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schemą, PVM sąskaitoje faktūroje gali nurodyti, kad taikomas PVM įstatymo XII skyriaus trečias skirsnis ir/arba 106-110 straipsniai ir/arba Direktyvos 2006/112/EB 314 straipsnis, ir/arba "Taikoma speciali naudotų automobilių (meno kūrinių ir pan.) apmokestinimo schema". Šiuo atveju PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifas ir suma neturi būti nurodyti);

kai prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui, turi būti nurodomas to fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jei tai fizinis asmuo) ir adresas;

(Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo Lietuvoje PVM mokėtoju įsiregistravo per fiskalinį agentą, tai Lietuvoje esantis jo fiskalinis agentas privalo to užsienio apmokestinamojo asmens Lietuvos Respublikoje tiekiamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir jose, be kitų privalomųjų PVM sąskaitai faktūrai rekvizitų, nurodyti fiskalinio agento PVM mokėtojo kodą, pavadinimą arba vardą, pavardę (jei tai fizinis asmuo) ir adresą. Pirkėjo prašymu PVM sąskaitoje faktūroje gali būti įrašoma ir kita informacija, pvz., jei pirkėjas nusiperka akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizą jis turi teisę susigrąžinti, tai pirkėjo prašymu pardavėjas privalo PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti už prekes apskaičiuoto akcizo sumą).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad PVM sąskaitų faktūrų neprivaloma pasirašyti.

30. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys Direktyvos 2006/112/EB straipsniai, kurie galėtų būti nuorodomis PVM sąskaitoje faktūroje?

kai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) yra taikomas 0 proc. PVM tarifas:

 • PVM įstatymo 41 straipsnio 1 dalis (prekės eksportuojamos į trečiąją valstybę tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens) − Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (a) straipsnis;
 • PVM įstatymo 45 straipsnio 1, 3 dalys (teikiamos su prekių eksportu ar importu susijusios paslaugos, įskaitant vežimą bei papildomas vežimo paslaugas) − Direktyvos 2006/112/EEB 146 (1) (e) straipsnis;
 • PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalis (prekės tiekiamos į kitą ES valstybę) − Direktyvos 2006/112/EB 138 (1) straipsnis;
 • PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalis (į kitą ES valstybę tiekiama nauja transporto priemonė) − Direktyvos 2006/112/EB 138 (2) (a) straipsnis;
 • PVM įstatymo 49 straipsnio 4 dalis (pervežamos prekės verslo tikslais į kitą ES valstybę) − Direktyvos 2006/112/EB 17 (1) straipsnis;
 • PVM įstatymo 52 straipsnis (atstovavimas kito vardu ir sąskaita straipsnyje nurodytais atvejais) – Direktyvos 2006/112/EB 153 (1) straipsnis.

kai prekių tiekimas (paslaugų teikimas) nėra PVM objektas Lietuvoje (PVM neskaičiuojamas):

 • PVM įstatymo 12 straipsnis (nuotolinė prekyba) − Direktyvos 2006/112/EB 34 (1) straipsnis;
 • PVM įstatymo 12-2 straipsnio 3 dalis (tarpininko patiektos prekės trikampėje prekyboje) − Direktyvos 2006/112/EB 141 straipsnis;
 • PVM įstatymo 13 straipsnio 5 dalis (kitos ES valstybės PVM mokėtojui teikiamos kilnojamųjų daiktų vertinimo, jų aptarnavimo, apdirbimo ir kt. paslaugos) − Direktyvos 2006/112/EB 55 straipsnis;
 • PVM įstatymo 13 straipsnio 6 dalis (išvardytas paslaugas (reklamos, teisines, konsultacines ir pan.) Lietuvos apmokestinamasis asmuo teikia kitos ES valstybės apmokestinamajam asmeniui arba už ES valstybės ribų bet kokiam asmeniui) − Direktyvos 2006/112/EB 56 (1) straipsnis;
 • PVM įstatymo 13-1 straipsnis (teikiamos vežimo paslaugos apmokestinimas persikelia į kitą ES valstybę, kai pirkėjas yra kitos ES valstybės pirkėjas) − Direktyvos 2006/112/EB 47 straipsnis,
 • PVM įstatymo 13-1 straipsnio 6 dalis (teikiamos atstovavimo paslaugos, susijusios su vežimo paslaugomis, kai paslaugos pirkėjas yra kitos ES valstybės PVM mokėtojas) − Direktyvos 2006/112/EB 50 straipsnis;

kai taikomos specialios schemos ar tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ar paslaugos:

 • PVM įstatymo 101 straipsnis (taikoma kelionių organizatoriaus marža) – Direktyvos 2006/112/EB 306 straipsnis;
 • PVM įstatymo 106 straipsnis (taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema) – Direktyvos 2006/112/EB 314 straipsnis (kai įsigyjami naudoti automobiliai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių gali būti nurodyti Direktyvos 2006/112/EB 326–327 straipsniai);
 • PVM įstatymo 20–26 straipsniai (tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos, susijusios su visuomenės interesais) – Direktyvos 2006/112/EB 132 straipsnis;
 • PVM įstatymo 27–32 straipsniai (teikiamos draudimo, finansinės paslaugos, specialių ženklų tiekimas, azartinių lošimų, loterijų įmokų surinkimas, nekilnojamųjų daiktų nuoma, pardavimas ar kitoks perdavimas) – Direktyvos 2006/112/EB 135 straipsnis.

Pavyzdys

Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, Olandijos įmonei B, PVM mokėtojai, parduoda šaldytuvą už 50 000 Lt ir apmokestindama jį taiko 0 proc. PVM tarifą. Šaldytuvas išgabenamas iš Lietuvos į Olandiją. Lietuvos įmonė A Olandijos įmonei B išrašo PVM sąskaitą faktūrą.

PVM sąskaita faktūra
LL Nr. 0012
2008-05-03

Lietuvos įmonė A, Akmenų g. 0, Vilnius, Lietuva
PVM mokėtojo kodas LT987654110012
Olandijos įmonė B, De Boelelelan 110, Amsterdamas, Olandija
PVM mokėtojo kodas NL99999999B99
Šaldytuvas "Sniegas" 1 kompl.
Kaina be PVM 50 0000 Lt
PVM tarifas 0 proc.
PVM suma 0 Lt

Šaldytuvas apmokestinamas taikant 0 PVM tarifą pagal PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalį (arba pagal Europos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 138 (1) straipsnį) "Prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę".

31. Ar PVM sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti jos pavadinimą "PVM sąskaita faktūra"?

PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti, kad tai yra PVM sąskaita faktūra, neprivaloma (kadangi tokio rekvizito, kaip PVM sąskaitos faktūros pavadinimas, nėra). Jeigu PVM mokėtojas nori tokiame dokumente įrašyti dokumento pavadinimą, jis tai gali įrašyti savo nuožiūra (pvz., sąskaita, pranešimas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra ir pan.).

 

VI. SUPAPRASTINTI PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REKVIZITAI

32. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje fiziniam asmeniui, nevykdančiam ūkinės veiklos (gyventojui)?

PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje fiziniams asmenims (gyventojams), nurodomi tokie Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatyti privalomi rekvizitai:

1. apskaitos dokumento pavadinimas,

2. ūkio subjekto, surašiusio PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas,

3. apskaitos dokumento data,

4. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys,

5. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekine išraiška (nurodyti mato vienetai).

Fizinio asmens (gyventojo) prašymu gali būti nurodyti ir kiti PVM sąskaitai faktūrai PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti rekvizitai.

33. Kokie rekvizitai nenurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, kai teikiamos PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytos PVM neapmokestinamos paslaugos?

 • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;
 • Paslaugų pirkėjo PVM mokėtojo kodas;
 • Paslaugų teikimo data, jei ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
 • Teikiamos paslaugos vieneto kaina be PVM;
 • PVM tarifas (tarifai);
 • PVM suma nacionaline valiuta;
 • Nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą.

34. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, kai joje įforminamas prekės (paslaugos) suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, ar pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas?

 • išrašymo data;
 • serija ir numeris;
 • prekių (paslaugų) tiekėjo PVM mokėtojo kodas;
 • prekių (paslaugų) pavadinimas;
 • prekės (paslaugos) vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto ainą;
 • prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (be PVM);
 • PVM tarifas (tarifai);
 • PVM suma nacionaline valiuta;
 • nuoroda į PVM įstatymo atitinkamą straipsnį (pvz., 5, 6, 8 straipsnius) ar nuostatą (pvz., "prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti", "ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas" ir pan.)

35. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, kai nuosavybės teisės objektas perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas ar dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, kai grąžinamas iš esmės pagerintas pastatas (statinys), naudotas kitais tikslais negu nuosavybės teise, savininkui?

 • prekes patiekusio ūkio subjekto PVM mokėtojo kodas;
 • ūkio subjekto, perimančio nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, arba pagerinto pastato (statinio) daikto savininko pavadinimas ir kodas (vardas, pavardė ir asmens kodas, jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodas (jeigu yra);
 • tiekiamų prekių pavadinimas;
 • tiekiamų prekių apmokestinamoji vertė;
 • PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;
 • perduodant iš esmės pagerintą pastatą (statinį), papildomai turi būti nurodytas ir metų skaičius, likęs iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos;
 • PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nuoroda į PVM įstatymo 9 straipsnio atitinkamą dalį (pvz., 2, 3 ar 4 dalį arba nurodyta "turtinis įnašas", "nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo” ar "iš esmės pagerinto pastato perdavimas").

 

VII. ATVEJAI, KADA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NEIŠRAŠOMA

36. Kokiais atvejais fiziniam asmeniui (gyventojui) PVM sąskaita faktūra neišrašoma?

Prekių (paslaugų) tiekimo (teikimo) fiziniam asmeniui (gyventojui), kuris pagal PVM įstatymo nuostatas nėra apmokestinamasis asmuo, faktas PVM sąskaita faktūra neįforminamas:

 • kai išduodamas kasos aparato kvitas, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas ar keleivinio transporto bilietas,
 • kai draudimo paslaugoms įforminti naudojamas draudimo liudijimas (polisas),
 • kai teikiant PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas paslaugas (pvz., paskolų teikimo, pinigų tvarkymo, indėlių ir kt.) naudojami dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus ar vertybinių popierių apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus kitus reikalavimus,
 • nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų, šiluminės energijos, telekomunikacijų ir komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimo, lifto ir pan.) teikimas (minėtos paslaugos yra nurodytos Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 716 (Žin., 2002, Nr. 53-2061),
 • spaudos kioskų, parduotuvių ar kitų prekybos vietų pardavimo įplaukoms už tose prekybos vietose realizuotus spaustuvėje numeruotus momentinės, piniginės − daiktinės loterijos ir vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietus apskaityti, net jeigu juose prekiaujama ne tik nurodytosiomis prekėmis ir yra įrengti kasos aparatai,
 • ūkio subjektams, kurie asmenų įmokų grynaisiais pinigais priėmimą įformina įmonės kasos pajamų orderiais,
 • įplaukoms, gautoms už būtinosios karo tarnybos karių viešojo maitinimo paslaugas, teikiamas uždaruose jų maitinimo objektuose, apskaityti,
 • prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektams arba jų padaliniams, kurie asmenis aptarnauja tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu ir šių renginių metu neprekiauja alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų) bei apdorotu tabaku,
 • bankams, išskyrus specializuotas valiutos keityklas, kurios atlieka tik valiutos keitimo operacijas ir nenaudoja bankų patvirtintų specializuotų kompiuterinių kasos programų,
 • tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai (įskaitant užsienio ūkio subjektus) parduoda savo gamybos produkciją. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 6 proc.) ir (ar) apdorotu tabaku,
 • fiziniams asmenims, prekiaujantiems jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis,
 • autoparduotuvėse, kurios savivaldybių institucijų nustatyta tvarka aptarnauja kaimo vietovių gyventojus. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi, apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi,
 • prekiaujantiesiems asmeniniame ūkyje išauginta žemės ūkio produkcija (išskyrus prekybą mėsėdžiais švelniaplaukiais žvėreliais, nutrijomis ir jų produkcija), jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą,
 • lengvuosiuose taksi automobiliuose, kuriuose įrengti ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruoti taksometrai,
 • vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, kuriuose naudojami savivaldybės patvirtintų pavyzdžių bilietai,
 • bibliotekose − jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti,
 • prekiaujant tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų spausdintais loterijos bilietais, taip pat šių terminalų apskaitomais momentinės loterijos, transporto ar kultūros, meno, sporto, pramogų, švietimo, mokslo, mokymo renginių bilietais, viešojo judriojo telefono ryšio pokalbių sąskaitų elektroniniais papildymais, taip pat kai per šiuos terminalus mokamos ir apskaitomos pinigų sumos už trečiųjų asmenų tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas,
 • bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigose − jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti, taip pat ir ūkio subjektams - įplaukoms už jų teikiamas viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio  ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose apskaityti,
 • ne patalpose įrengtose lauko (gatvės prekyviečių ir panašiai) prekybos vietose. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi (išskyrus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522) 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus atvejus), apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi,
 • gyvenamosiose, darbo ar kitose asmenų iškvietime nurodytose prekių pristatymo (paslaugų  suteikimo) vietose, kuriose už prekes (paslaugas) atsiskaitoma grynaisiais pinigais,
 • kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose),
 • ne patalpose įrengtose paslaugų teikimo vietose (prekyvietėse rinkliavoms priimti, nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse, turto nuomos (dviračių, valčių ar kito turto nuomos ir pan.) ir viešuosiuose tualetuose,
 • teatrų, muziejų, savivaldybių kultūros centrų, kino teatrų ir kino rodymo punktų, sporto, pramogų ir koncertinių įmonių bilietų kasose, kuriose parduodami tik bilietai ir tokiems renginiams skirti informaciniai ar reklaminiai leidiniai,
 • sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522) 30 ir 44 punktuose nustatytais atvejais,
 • tarptautiniais reguliariais susisiekimo maršrutais važiuojančiose keleivinio transporto priemonėse, kai išduodami tarptautinėse sutartyse nustatytos formos bilietai.
 • gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų  mokesčio įstatyme),
 • organizuojant lošimus B kategorijos lošimo automatais arba žaidimus žaidimo automatais, kai į lošimo arba žaidimo automatą įmetami ir laimėjimams išmokėti per lošimo automatą naudojami metaliniai pinigai,
 • atsiskaitymui tarp ūkio subjektų,
 • avansams, užstatams priimti (daiktų nuomos ir panašiais atvejais) ir pinigams už anksčiau kreditan parduotas prekes įnešti. Šios įmokos priimamos pagal pinigų priėmimo kvitus. Kai šių ūkinių operacijų atlikimo darbo vietoje įrengtas kasos aparatas ir visi grynieji pinigai laikomi kasos aparato kasoje, dar išspausdinamas ir kasos aparato kvitas, kuriame nurodomas pinigų įdėjimas.
 • Dar kartą atkreipiame dėmesį į tai, kad kitos Europos Sąjungos valstybės narės fiziniam asmeniui (gyventojui) parduodant naują transporto priemonę, turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra, nepriklausomai nuo to,  ar pardavėjas yra PVM mokėtojas, ar ne.

 

VIII. ATVEJAI, KADA IŠRAŠOMA BENDRA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

37. Kokiems asmenims Lietuvoje prekių (paslaugų) pardavėjas gali išrašyti bendrą PVM sąskaitą faktūrą?

Prekių (paslaugų) pardavėjas bendrą PVM sąskaitą faktūrą gali išrašyti advokatų kontoros advokatams, veikiantiems partnerystės pagrindais, ir notarų biuro notarams. Bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų PVM sumų priskyrimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1K-207 (Žin., 2004, Nr. 92-3372).

38. Kokie asmenys Lietuvoje gali išrašyti bendrą PVM sąskaitą faktūrą?

Advokatai, PVM mokėtojai, veikiantys partnerystės pagrindais, turi teisę savo patiektas prekes bei suteiktas paslaugas įforminti bendra PVM sąskaita faktūra.

PVM mokėtojai turi teisę visus per mokestinį laikotarpį įvykusius PVM įstatymo 5 (prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti) ir 8 (paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti) straipsniuose nurodytus prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atvejus įforminti viena bendra PVM sąskaita faktūra

 

IX. PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ SAUGOJIMAS

39. Kiek metų saugomos PVM sąskaitos faktūros?

PVM sąskaitos faktūros saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos.

40. Kur turi būti saugomos PVM sąskaitos faktūros?

Išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokumentais susiję duomenys turi būti saugomi šalies teritorijoje (Lietuvoje).

41. Kokios formos turi būti saugomos PVM sąskaitos faktūros?

PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios jos buvo išrašytos ar gautos.

42. Ar gali būti rašytinės formos PVM sąskaitos faktūros saugomos tik elektronine forma?

Elektronine forma gali būti saugomos tik tokios rašytinės formos (išrašytos popieriaus lape) PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintos PVM įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos ilgalaikės paslaugos (t. y. paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar kt.).

43. Ar išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos?

Išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos faktūros taip pat turi būti saugomos.

44. Kur gali būti saugomos elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros?

Elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, tačiau privaloma užtikrinti visišką prieigą prie juose esančių duomenų (juos skaityti, galimybę gauti elektroninėmis priemonėmis ir pan.). Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie minėtų dokumentų (elektroninių PVM sąskaitų faktūrų) saugojimo vietą.

 

X. PVM MOKĖTOJŲ PRIEVOLĖS

45. Kokios yra kitos prievolės, susijusios su PVM?

PVM mokėtojai turi:

 • pildyti įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą. Prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies, proporcingai tenkančios pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklių, suderinimo sprendimo formos ir įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalo pildymo taisyklės ir rekomenduojama forma yra patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. VA-19 (Žin., 2004, Nr. 32-1042),
 • tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 įsakymu Nr. VA-55 (Žin., 2004, Nr. 59-2102; 2008, Nr. 82-3287).
 • PVM mokėtojai, kurie tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pridėtinės vertės mokestį skaičiuos nuo maržos, privalo tvarkyti atskirą šių prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo apskaitą, kuria remiantis apskaičiuojama marža ir nuo jos 18 proc. PVM.

Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo nuo maržos papildomi reikalavimai yra patvirtinti VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 170 (Žin., 2002, Nr. 63-2563).

Apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie PVM mokėtojai, ar ne PVM mokėtojai) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5-7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių registravimo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-27 (Žin., 2004, Nr. 38-1261)turi tvarkyti (registruoti):

 • išvežamų prekių į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kurioje bus atliekami šių prekių aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir (arba) perdirbimo darbai, su sąlyga, kad tos prekės bus grąžinamos atgal į Lietuvą, apskaitą,
 • prekių, su kuriomis laikinai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje bus teikiamos paslaugos, apskaitą,
 • prekių, laikinai išvežamų iš Lietuvos ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, jeigu šioms prekėms, jei jos būtų importuojamos iš trečiosios valstybės kitoje valstybėje narėje, galėtų būti įforminta laikinojo įvežimo muitinės procedūra, kurią taikant prekės visai neapmokestinamos importo muitais, prekių, įvežtų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvą asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruoto PVM mokėtoju, ar jo užsakymu-kito asmens, kurioms bus teikiamos vertinimo, jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos, apskaitą.
 • apmokestinamieji asmenys, kurie tiekia, įsigyja iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės investicinį auksą, importuoja investicinį auksą, teikia atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, turi atskirai tvarkyti duomenis apie minėtus sandorius su investiciniu auksu.

Apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos, apskaitai taikomi papildomi reikalavimai, patvirtinti VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. VA-40 (Žin., 2004, Nr. 50-1695).

Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, privalo tvarkyti patiektos žemės ūkio produkcijos ir suteiktų žemės ūkio paslaugų apskaitą. Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos žemės ūkio produkcijos ir/arba paslaugų apskaitos FR0329 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-28 (Žin., 2004, Nr. 43-1426).

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.