Pradžia PVM naujovės PVM naujovės 2012 m.
PVM naujovės 2012 m. Spausdinti El. paštas

 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, kurie įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1d.:

1.      Padidinta registravimosi PVM mokėtojais riba iki 155 tūkst. Lt (iki šio pakeitimo buvo 100 000 Lt). Pažymėtina, sąvoka „metinė apyvarta“ apima per vienerius metus valstybėje narėje, kurioje įmonė įsteigta, realizuotą jos apyvartą, nustatyta, kad skaičiuojant, ar asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju, atsižvelgiama tik į šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas ( iki šio pakeitimo buvo atsižvelgiama ir už šalies ribų įvykdytus prekių teikimus (paslaugų teikimus).

2.      Kai PVM mokėtoju neįsiregistravusio asmens gautos (gautinos) pajamos iš vykdomos ekonominės PVM apmokestinamos veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo nustatytą ribą, mokėtina į biudžetą PVM suma turi būti apskaičiuota ne nuo ribą viršijančios pajamų sumos, o nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba, sumos.

3.      Kai negaunamas atlygis už patiektas prekes (suteiktas paslaugas) ar gaunama tik jo dalis, leidžiama PVM mokėtojui prekių (paslaugų) pardavėjui tikslinti pardavimo PVM dėl susidariusių beviltiškų skolų. Už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas gautinas atlygis laikomas beviltiška skola (įskaitant pardavimo PVM), jeigu tokio atlygio asmuo negali susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas buvo apskaičiuota ir deklaruota PVM įstatymo nustatyta tvarka.

4.      Nustatyta, kad PVM atskaita netikslinama (PVM įstatymo 53 str. 8 dalyje nurodytu atveju - pardavimo PVM neskaičiuojamas) ne tik dėl prarasto prekių kiekio, neviršijančio teisės aktų nustatytų natūralios netekties normų, taip pat dėl prekių, prarastų dėl force majeure arba nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, bet ir dėl kitų nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.) prarasto prekių kiekio

5.      Nustatyta, kad kai apmokestinamasis asmuo pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM turi ne tik tuomet, kai nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus nuomoja, parduoda ar kitaip perduoda apmokestinamiesiems asmenims PVM mokėtojams, bet ir tais atvejais, kai šių paslaugų ar prekių pirkėjai yra PVM įstatymo 47 straipsnyje nurodyti asmenys (išskyrus fizinius asmenis), kurie turi teisę susigrąžinti pirkimo (importo) PVM.

6.      Importo PVM neapmokestinamos importuojamos bei taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos įsigyjamos prekės, skirtos Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuvos Respublika. Šios lengvatos taikomos prekėms, kurias darbuotojai importuoja (įsigyja) ne vėliau kaip vieni metai nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikoje įstaigoje pradžios. Šios lengvatos taikymo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

7.      Patikslintos 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos, kad PVM lengvata taikoma laivų, kurie plaukioja atviroje jūroje ( iki šio pakeitimo buvo - jūrų laivų), atžvilgiu.

8.      Patikslintos PVM įstatymo 49 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos taip: šio straipsnio 2 dalyje papildomai nurodoma, kas turi būti atsakingas už naujų transporto priemonių (kurių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą) išgabenimą į kitą valstybę narę, t. y.: prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis); šio straipsnio 3 dalyje patikslinta, kas turi būti akcizais apmokestinamų prekių (kurių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą) pirkėjas, t. y.: apmokestinamasis asmuo arba juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai šių asmenų kitų negu akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas kitoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/EB 3 straipsnio 1 dalies nuostatas yra ne PVM objektas.

9.      Atsisakyta reikalavimo, kad būtų pildomi įsigytų prekių ar paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalai, kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės arba kai pagal PVM įstatymo nuostatas prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas tenka jų pirkėjui.

Nuostatos pratęstos galioti iki 2012-12-31:

Pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.

Parengta pagal VMI informaciją.

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.