Pradžia PVM Europos Sąjungoje PVM deklaracija anglų kalba / Lithuanian VAT return in English
PVM deklaracija anglų kalba / Lithuanian VAT return in English Spausdinti El. paštas

 

M. Leščius and M. Urbelis Law Office provides services and consultations in business law, company law, real estate law and construction, tax law, public procurement, transport law, employment law, insurance law, environmental protection and litigation.

Contacts:  J.Galvydžio g.3,
LT-08236 Vilnius, Lithuania
E-mail:
Phone: +370 5 2 745 873
Fax: +370 5 2 745 874
www.lamlaw.lt

 

Lithuanian VAT return can be found here.

Versija lietuvių kalba Translation
Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis Fill in only in capital letters
FR0600 versija 02 FR0600 version 02

Spaudas

Pildo AVMI darbuotojas

Stamp

Filled in by the employee of the county state tax inspectorate

Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 (2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VA-102 redakcija) This form was approved by the head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania on the 1st of March 2004 (number of order – VA-29) (current version was approved on the 22nd of December 2009, number of order – VA-102).
1 Mokesčių mokėtojo pavadinimas/ vardas, pavardė 1 Taxpayer’s title/ name, surname
2 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) 2 Taxpayer’s identification number (code)
3 PVM mokėtojo kodas 3 VAT payer’s number
4 Buveinės adresas 4 Address
5 El. pašto adresas ar telefonas 5 Email address or telephone
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA VALUE ADDED TAX RETURN
6 Pildymo data 6 Fill-in date
Registracijos Nr. Registration number
7 Mokestinis laikotarpis
nuo
iki
7 Tax period
from
to
8 Pirminė
Patikslinta
8 Initial
Corrected
9 Deklaracija Mokestinio laikotarpio Išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio 9 Return of Tax period Last taxable period of the taxpayer to be deregistered from VAT payers’ or having liquidation status
10 Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis (pagal EVRK) 10 The main economic activity (according to NACE)
I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai I. Deals of supply of goods and services (taxable value)
11 PVM apmokestinami sandoriai 11 VAT taxable deals
12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais) 12 VAT taxable deals when VAT is deducted by the purchaser (according to the article No 36 of the Law on the Value Added Tax)
13 PVM neapmokestinami sandoriai 13 Deals which are not VAT taxable
14 Suvartojimas privatiems poreikiams 14 Consumption for private needs
15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas 15 Generation of long term assets
16 Sandorių, kuriems taikoma spec. apmokestinimo schema, marža 16 The margin of the deals which are taxed according to the special scheme
17 Prekių eksportas (0 proc.) 17 Export of goods (0 percent)
18 ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.) 18 Goods, delivered to the VAT payers of other EU member states (0 percent)
19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) * 19 Other VAT taxable deals (0 percent)*
20 Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje) 20 Deals which took place abroad (not an object of VAT in Lithuania)
II. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriai (apmokestinamoji vertė) II. Acquisition of goods and services (taxable value)
21 Iš ES įsigytos prekės 21 Goods acquired from EU
22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai 22 Goods acquired for triangular trade from EU
23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos 23 Services acquired from abroad
24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų 24 Of which: services acquired from EU VAT payers
III. Pirkimo ir importo PVM III. Input VAT
25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM 25 VAT on acquired goods and services
26 Sumokėtas importo PVM 26 Paid import VAT
27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI 27 VAT on import which is controlled by State Tax Inspectorate
IV. PVM atskaitos dalis (procentais) IV. Deduction of VAT (percentage)
28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas 28 Percentage of deductable VAT for the calendar year
V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM V. VAT on sales, deductable VAT, payable (refundable) VAT
29 Standartinio tarifo pardavimo PVM 29 Standard rate VAT on sales
30 9 proc. pardavimo PVM 30 9 percent VAT on sales
31 5 proc. pardavimo PVM 31 5 percent VAT on sales
32 Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais) 32 Sales VAT (according to the article No 95)
33 Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais) 33 Sales VAT (according to the article No 96)
34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM 34 VAT on goods acquired from EU
35 Atskaitomas PVM 35 Deductable VAT
36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (27+29+30+31+32+33+34-35) 36 Payable VAT to the budget (refundable VAT from the budget) (27+29+30+31+32+33+34-35)
Vadovas (asmuo) Manager (person)
(parašas) (signature)
(vardas, pavardė) (name, surname)
Vyr. buhalteris (buhalteris) Head accountant (accountant)
(parašas) (signature)
(vardas, pavardė) (name, surname)
* Pridedamos naujų transporto priemonių tiekimo į kitas ES valstybes nares dokumentų kopijos * Copies of documents of new transport means sold to other EU member states must be submitted as well
 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.